HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 829.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

A t 1
l
22 J
zaak als deze nimmer uit het oog verliezen, maken wij de volgende
opmerking: er is ons niet eene reden bekend waarom onze schutterij
l eene andere uniform moet hebben dan het leger. Indien nu de bevva-
‘ pening, kleeding en uitrusting onzer schutterij geheel overeen kwam il'
¥ met die van het leger, dan zou het mogelijk zijn op eene gemakkelijke I
1 en weinig kostbare wijze, steeds den noodigen voorraad voor de schut-
terij in de magazijnen voorhanden te hebben. j
. Als verder de milicien, na de vervulling van zijn diensttijd, onmid-
i dellijk bij de schutterij overging, dan kon hij als schutter gekleed wor-
den met de uniform die hij uit het leger medebracht. Deze maatregel
j zou zoowel voor de schutters als voor de gemeente een groot finantieel lj
j voordeel zijn. Als men daarenboven de uniform eenvoudig en doelma­ ·
tig maakte, dan verkreeg men nog grooter voordeel. Men zou o. a. A
de korte jas en het mouwvest afschaffen en daarvoor één kleedingstuk
i in plaats kunnen stellen b. v. het zoogenaamde >>vcch.tlmis", dat is de
i Y de tunique die onze troepen in Atjeh dragen en waarmede onze mari-
lx niers reeds gekleed zijn. Het is een goedkoop, doelmatig en een door i
officieren en soldaten geliefkoosd kleedingstuk dat ook hier te lande goed A
­ zou voldoen. Het staat zeer goed en is ruim, zoodat men er niet spoedig
l uitgroeit, iets wat bij onze nauwsluitende mouwvesten wél het geval is. W
l Tengevolge der regeling door ons voorgesteld, zullen er bij de ge-
meentebesturen gelden voor de schutterij beschikbaar komen, althans Y
; I de uitgaven voor de schutterij zullen aanmerkelijk minder `worden dan i
T j ze nu zijn en de uitgaven die voor de nieuwe regeling, aan kleeding + .
enz. minder noodig zijn, wenschen wij voor een gedeelte te besteden
li ' , om het kader aan de schutterij te verbinden dat vroeger in het leger ·
l 4 gediend heeft en dat, volgens de wet, niet tot den dienst bij de schut-
terij verplicht is. ­.
I Volgens artikel 188 der Grondwet dienen de schutterijen, Mn tijd Q
; l mmm gevaar cn oorlog tot rcrrlecliging elcs Vculc-rlcmcls en len cellen S
·i Myclc tot behoud dar imocmligc rust? jl
Bij de samenstelling eener nieuwe schutterijwet dient echter vooral
op de vervulling van den eersten plicht (vm·ufed#iging dus Vctclcrlcmds) lj
gelet te worden. Voor de vervulling van den tweeden plicht, dat is, lj
» l
`
l l