HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 857.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

ü.
21
dere gemeente, waar men slechts rustende schutterij heeft, van alle
diensten is vrijgesteld? Als gevolg daarvan zullen, in tijd van oorlog,
ij/1 alleen bewoners der groote gemeenten (waarvan de bevolking binnen i
jl ­ den besloten kring of omtrek der gebouwen, 2500 zielen en daarboven
ij bedraagt), helpen om het vaderland te verdedigen, terwijl de gemeen-
, ten waar men geen dienstdoende schutterij heeft, ook vin werkelijkheid
j niet tot de verdediging zullen bijdragen, voor zooveel de schutterij betreft.
Door de vervulling van ’t geen wij wenschen, zouden de gemeenten
ll. waar men thans slechts rustende schutterij heeft, óók tot de verdedi-
il ging van het vaderland mede werken en zou daardoor de verdeeling
j der lasten billijker zijn. En onder de rustende schutterij, waartoe de
li plattelands­bewoners behooren, vindt men juist de beste soldaten, men-
‘ sehen die aan eenvoudig voedsel en hard werken gewoon, krachtige
soldaten zouden zijn; en Napoleon 1 zeide: wmf de God dm- relrlslcogcn
>>sï‘ecds LLCLH, die züofc is income de krcwïzligste soldaten sf¢¢an."; waarom
de krachtigste elementen dan thuis gelaten?
i Maar al was in `t geen wij voorstellen zelfs eenige onbillijkheid ge-
in legen, dan nog zijn de voordeelen, voor het vaderland zoowel als voor A
het huisgezin, zóó overwegend groot, dat men bij de invoering van
,· ‘ dezen maatregel een weldaad aan volk en vaderland zoude bewijzen.
Bij de toepassing der tegenwoordige schutterijwet komt het herhaal- ,
delijk voor, dat uit hetzelfde huisgezin de zoon die bij de militie ge-
_ X i diend heeft,' vrijloot van de schutterij, terwijl een andere zoon die niet
gediend heeft, schutter wordt. Nu moet hij, die schutter wordt, zich
ten eerste eene uniform aanschaffen en bovendien van *1 April tot 1
October de oefeningen der schutterij bijwonen en al duurt die oefening
telkens slechts 2 a 3 uur, de ondervinding leert. dat een schutter den
geheelen namiddag er mede kwijt is. Al de werk-uren die daarmede
' _verloren gaan, maken voor den arbeidenden stand een niet onbelang-
rijk verlies uit in tijd en daardoor in geld. En haalde die oefening
der schutterij nog iets uit, maakte men van den schutter een bruikbaar
soldaat, dan had die oefening nog nut, maar thans is ze geheel nutteloos.
" De oefening der militie gaat tegenwoordig voor verreweg het grootste
j _ gedeelte voor de schutterij verloren, terwijl de schutter, wij hebben dit
l ‘ hierboven reeds aangetoond, steeds een onbruikbaar soldaat blijft.
1 M Ten opzichte eener linantieele kwestie, en die mag men bij eene
( ’