HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 838.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

ü.
20 '
andere woorden zeggen, dat van de vijf lichtingen, 2 à 3 duizend der
meest gegoede en meest ontwikkelde miliciens zich laten vervangen
door minder ontwikkelden en dat daarmede de beste stof, waaruit men j ,
kader kan vormen, verloren gaat. Zij, die anders onderofücieren zou-
4 den worden en uit wie men later de officieren voor de schutterij zou ij
j trekken, zij zullen een nummerverwisselaar nemen, indien alleen de
i plaatsvervanging werd afgeschaft. zien daaruit dat, om het noo- {
l · dige brmlleboore kcooler voor ele scltutterü te lerügen, niet alleen _de
i plaatsvervanging maar ook de nummerverwisseling moet worden afge-
schaft. C) Wat men aan onbruikbaar kader heeft, zullen we straks zien. ",
. -mm-M--W l j
j Tegen directen overgang van de militie bij de schutterij heeft zich ’|
bij ons geen ernstig bezwaar voorgeda.an. 1
‘ Onbillijk of onwettig is deze maatregel niet; want de Grondwet laat
l toe, dat men eene wet op de schutterij, volgens het beginsel door ons
aangegeven, invoert.
T De oogenschijnlijke onbillijklieid jegens hen, die reeds hun militie- _
plicht vervuld hebben, bestaat in werkelijkheid niet. A
V Het lot wijst immers aan, wie tot den militiedienst bestemd wordt,
en dus ook wie later schutter zal worden, en bij deze loting staan J i
i l i toch voor cellen de kansen gelijk. (**)
S Aan hen, die hiertegen bedenkingen mochten inbrengen zeggen wij: Y j
j de dienst bij de schutterij zal door het invoeren van dezen maatregel .
l zóó gemakkelijk worden, dat men die weinige moeite wel ten offer mag
i i brengen aan eene zoo nuttige en voor de verdediging van het Vader-
i land zoo gewichtige zaak.
` En mochten er dan nog gevonden worden die ook daartoe niet ge-
.' negen zijn, dezulken voegen wij toe: het belang oom clen Smelt gaat
i 5 boven dat van byzondere personen en daarom moet gij U aan dezen
C `. maatregel onderwerpen. ln elk geval zijn de lasten die wij voorstel-
[ len, veel billijker dan die der tegenwoordige schutterijwet; want is het
niet onbillijk dat thans in de ééne gemeente de schutterij dienst doet
en hare inwoners daarvoor de kosten betalen, terwijl zij in eene an- pu
r (*) 'Wie overtuigd wi_l_ worden dat de_»»Perso0nläke clienslplichf nuttig en noodig is, leze i
·, het opstel van prof. Spruut in liet l·el>ruari-nommer van ··de Gids". i
J _ (ej .1)il betoog vonden wü reeds in: »Een woord over onze schullerli", geschreven door den 1
. generaal Knoop in 1863. I
· l
i