HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 833.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

E
{
" ` 19
A vervangers slechte menschen, integendeel, men vindt er brave personen
onder, die het geld waarvoor ze zich verkochten, gebruiken ten behoeve
` hunner naastbestaanden of zulks bewaren om later eene of andere zaak
te beginnen. Maar zeker is het ook, dat zich `onder de plaatsvervan-
I gers veel personen van een zeer gering zedelijk gehalte bevinden, per-
Q sonen die zéér geschikt zijn om tal van eenvoudige miliciens op den
slechten weg te brengen, hen aan den drank te helpen en tot onzede-
lijkheid te verleiden, behalve nog de slechte en lage beginselen die
l door hen worden voorgestaan en allicht eenige kwade zaden bij den
g jeugdigen milicien achter laten. Vele ouders zullen er minder tegen
g opzien om hunne zoons in dienst te laten gaan als ze zeker zijn,
T dat zij niet in aanraking komen met plaatsvervangers. Hoe men ook
over de plaatsvervanging moge denken, zeker is het, dat zij de waarde
v van het leger vermindert, terwijl de afschaffing er van eene quaestie
i j is, die bij de bestaande Grondwet kan geschieden en geene herziening
j daarvan vereischt. ^^M^’WvwW/wwwmww
De nummerverwisseling is minder nadeelig voor het leger dan de
j plaatsvervanging omdat het zedelijk gehalte van den nummerverwisse-
laar in den regel beter is dan dat van den plaatsvervanger; zij heeft
<` ook nog dit bij de plaatsvervanging voor, dat de geoefende nummer- ·
· verwisselaar toch later bij de schutterij komt of althans, bij de invoe-
l ring eener nieuwe schutterijwet, verplicht moet worden om bij de
schutterij te dienen, terwijl hij, die op zijn 30**6 jaar plaatsvervanger
B wordt en dus tot zijn 355** jaar in het leger moet dienen, op een
l 2 leeftijd is gekomen waarop hij vrij is van de schutterij. De plaats-
i vervanger kom dus voor de schutterij verloren gaan, terwijl de num-
ü i merverwisselaar, na vervulling van zijn militiedienst, in den regel bij
3` . de schutterij wordt ingedeeld.
1 i Het groote nadeel dat de nummervervvisseling en ook de plaatsver-
· vanging aankleeft, is echter, dat in den regel de meest gegoeden en
B j daarmede de meest ontwikkelden, zullen ruilen met minder ontwikkel-
·· i den, en wij hebben juist behoefte aan de meest ontwikkelden, daarom
dient ook de nummervervvisseling te worden afgeschaft.
- Zooeven zeiden wij, dat zich onder de vijf lichtingen der militie, tus-
»· sehen de 2 a 3 duizend nummerverwisselaars bevinden. Dit wil met