HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 830.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

- ` |
2
E
l
· ' 18
vooruit waarop en hoe, d. i. in welke richting en in welken toestaan i
ons veldleger zal terugtrekken.
Daar men voor de verdediging der liniën niet op het veldleger kan i
rekenen; daar de 36 compagnieën infanterie met onze vestingartillerie ç
te zwak zijn, zelfs om één frontier behoorlijk te bezetten, en daar
onze schutterij nog geheel in den zelfden toestand verkeert als in
’tjaar ’70, dat is, voor dctolelük gebruik ongeschikt, zoo blijkt het
toch ten duidelijkste dat het meer dan tyd is, voor het tot stand
brengen eener doelmatig georganiseerde, goed geoefende, goed gewa- i
pende en goed gedisciplineerde schutterij. Deze nu kan men, volgens lj
onze overtuiging, nooit krijgen indien men niet besluit om de militie
p na volbrachten diensttijd, onmiddellijk bij de schutterij te doen overgaan.
l Ieder milicien die zijn paspoort bekomen heeft, moet b. v. verplicht
i worden zich binnen 14 dagen te melden bij het hoofd van het ge- «
meentebestuur in de gemeente waar hij zich gaat vestigen, teneinde `
i zich voor de schutterij te doen inschrijven. j
, Om de plowttsverrvomging en mmimerverwisseling af te schaffen, is
l slechts eene wijziging der militie- en schutterijwet noodig. De Grond-
i wet heeft daaromtrent niets bepaald.
y Onder de vijf lichtingen der militie bevinden zich gemiddeld tusschen `
de 6 en 7 duizend plaatsvervangers en tusschen de 2 en 3 duizend
ii ‘ nummerverwisselaars. ii
{ ` Het is noodig de plaatsvervanging af te schaffen omdat men in het E
Q j leger behoefte heeft aan ontwikkelde personen die geschikt zijn om i
i. ' tot korporaal en sergeant opgeleid te worden. Al liet het zedelijk
j gehalte der plaatsvervangers niets te wenschen over, dan nog was het l
· , gebiedend noodzakelijk dat men het intellectueel ontwikkelde gedeelte j
F i der militie in de gelederen kreeg om daaruit kader te vormen; alleen ·
l op die wijze kan men de zoo gewichtige kaderquaestie oplossen. Boven-
E ‘ dien komt het kader uit de militie gevormd, later ten goede aan de
Q l schutterij. Op de wijze waarop men het noodige kader voor de schut- ’
i terij kan krijgen, spreken wij straks nader.
l Per compagnie infanterie heeft men gemiddeld 25 à 30 plaatsvervan-
ä gers, dat is bij iedere lichting 5 a 6; nu zijn lang niet alle plaats-
r l '