HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 878.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

17 ­
te kunnen aanvallen, als om een vijand aan wien het gelukken mocht
‘ de liniën van defensie door te breken, in ons polderland tegen te hou-
den; een land dat zoo uitnemend tegen eene groote overmacht kan
verdedigd worden!
Heeft men geen veldlcger beschikbaar dat den vijand kan te gemoet
treden, dan zal een vijandelijke troep van slechts weinige duizende sol-
daten ongestoord tot elke onderneming kunnen overgaan.
Als men nu nagaat dat ons veldleger vóór de liniën van defensie
moet worden opgesteld (met het doel den vijand zoolang mogelijk
tegen te houden, kan ’t zijn tot dat de inundatiën gesteld en de for-
ten ter verdediging gereed zijn) dat ons veldleger eerst terug mag
trekken als het daartoe door overmacht genoodzaakt wordt, en het du.s
duidelijk blijkt dat het zich vóór de inundatiën moet bevinden en voor
de verdediging der forten op de hulp der schutterij gerekend wordt
(die intusschen volgens de verklaring van een Minister van Oorlog, (*) ‘
E zelfs de 17 duizend man schutters van den 15m" ban, voor dcedelyk
L 1 gebruik ongeschikt zijn) met welke troepen, vragen wij dan, moeten
+ wij nu onze vestingen en forten verdedigen?
[ l >>Daarvoor zijn volgens de nieuwe organisatie in de eerste plaats be- i
_ stemd één der vijf bataljons van elk der negen regimenten infanterie,
l de vier regimenten vestingartillerie benevens de hulptroepen dat is,
j in ronde getallen, 8000 man infanterie en ruim 8000 man artillerie
p voor de bezetting van al onze vestingen, forten en sterkten. In
_ Volgens de tegenwoordige ilnrvlchting onzer schutterü en zoolang I i
L; zij voor dadelijk gebruik ongeschikt blijft, kunnen wij dus in oorlogs-
_ tijd beschikken over eene effectieve sterkte van ongeveer 16 dwizcncl
H soldaten voor de bezetting van 10 vestingen, meer dan 100 forten,
[_, 15 lunetten, 59 werken, 58 batterijen, 35 posten, benevens eenige
1. redouten, redans en eenige stellingen waaruit ons geconcentreerd ves-
in tingstelsel zal bestaan zoodra het voltooid is. (**) En toch zullen
18 deze weinige troepen bij het begin van den oorlog de verdediging
onzer liniën op zich moeten nemen, want men weet immers niet
‘ __,_..........­­
zh l _
er ä mpg dëïïàolgiapsgcgä ivlaràêpïpayjgäïler van Oorlog aan de 2e Kamer der Staten­Genoraal om-
HB ‘ l h8i"?GS$àês‘ï2l§êE‘bäï‘l2v‘êä`ê äï?l°En"£ll’”iää“llä’lïlïäáïïêtllälèäà‘aà°ïl»2ïiïlï“äl€£ul?‘l%‘ï‘ltëdëï
ar E stelsel, voltooid zijnde, zal bestaan. 2
l