HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 815.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

E 13
l
i i kunnen bestemmen al de overige ingezetenen die geschikt zijn om de
i wapenen te dragen, doch slechts uit dat gedeelte van het land, waar
j in tijd van oorlog ons gezag nog gevestigd is. Dat zal waarschijnlijk
j ,‘ zijn het gedeelte dat door de liniën van defensie is ingesloten en Noord-
a . holland en Zeeland, hetzij geheel of gedeeltelijk.
Volgens deze regeling zal de schutterij en de reserve dan geheel
. bestaan uit oud-miliciens, »clat kostbaar element", zooals de heer
i Scheltema het noemt in zijne onlangs verschenen brochure, getiteld:
i »Iets over onze schutterüï
tf, Ook de heer A C. Koawens roemt de oud­miliciens in een open
brief aan het bestuur der >>Vereeniging ter beoefening van de Krijgs-
E wetenschap". Hij zegt in dat geschrift o. a.:
>>De pas ontslagen miliciens zgn de stean der schattenyen en noo-
»d·ig tot instanolhoacling van het hacler onclerofficieren en horporaals.
Wanneer nu mannen als de heeren Scheltema en Koawens, zóó
. roemen op de oud-miliciens, dan kunnen wij toch met grond verwach-
« ten dat wij een uitmuntende schutterij zouden hebben als zij gehéél
* uit oud­miliciens bestond.
Zoodra het leger gemobiliseerd wordt, zal de Regeering het recht
. moeten hebben om behalve de militie ook onmiddellijk de schutterij
en de reserve op te roepen. Dit is noodig omdat men alleen dan ze-
; ker zal zijn, over alle troepen te kunnen beschikken. Neemt men
` dien voorzorgsmaatregel niet, dan loopt men gevaar dat de mobilisatie
. der schutterij door den vijand belet wordt. i
. i
Het veldleger moet opgesteld worden vóór de linie van defensie, hetzij
in kantonnementen of in kampementen of wel in beide, op de wijze '
als zulks in 1870 is geschied. Dat verschillende omstandigheden op
, de wijze van opstelling invloed hebben, is natuurlijk, doch dat doet hier
niets ter zake. Het veldleger moet beschikbaar blijven om daar en
» in die omstandigheden gebruikt te worden, waar men het noodig zal
J hebben, hetzij nabij de grenzen tot handhaving onzer neutraliteit of
l om den vijand op te houden, hetzij om bij de verdediging der liniën
l actief te kunnen optreden of wel tot het terugwerpen van den vijand
j die ergens door de linie mocht zijn gedrongen, als ook om onze kusten
· te verdedigen.
é
l
i
1;