HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 816.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

12
. alle ingezetenen van af hun 21m tot hun 35Sm jaar. Ieder hunner i
deelt zijne denkbeelden mede waarop de schutters in hunne genieenten, i
tot bruikbare soldaten moeten worden gevormd. Hoe goed die denk- ë
U beelden ook zijn, wij zien de mogelijkheid niet in om eene dergelijke
I schutterij voldoende te oefenen en kunnen ons slechts eene geoefende i
§ schutterij denken, door alleen hen te nemen die in het leger gediend
hebben. i
Tot bevestiging dier meening halen wij aan wat de heer Stielges
te dien opzichte zegt in zijn laatste werk over de organisatie enz. ç
4 van het Nederlandsche leger, namelijk: >>clctt het zijne overtuiging is,
V >>dot het zoeken naar eene doelnicttige oefening der sehutterg buiten
_ >>het leger, gelgk smet met het zoeken naar de qucodrcttuur van clen S
i >>cirlceZ."
Wij zijn die meening geheel toegedaan, want er zijn onoplosbare
bezwaren als: gebrek aan instructeurs en de groote uitgestrektheiol
` der meeste plattelctndsgeineenten, of beter gezegd, de bevolking woont
op het platteland te ver uit elkander om zich voor oefeningen te verzamelen.
De noodzakelijkheid om goed geoefende en gedisciplineerde troepen V
te hebben voor de verdediging onzer liniën, troepen waarover men
terstond bij het uitbreken van den oorlog beschikken kan, en de on-
mogelijkheid om die anders te bekomen dan uit de miliciens die bij
het leger gediend hebben, heeft ons tot de overtuiging gebracht, dat _
` onze schutterij alleen uit die miliciens moet bestaan; daartoe wenschen wij:
’i°. Verandering der schutterijwet; zoodanig dat de gediend heb-
bende miliciens allen direct bij de schutterij overgaan en bestemd wor- V
den voor de wapens waarvoor zij gevormd zijn;
2°. Afschafting der plaatsvervanging, zoodat het veldleger alleen
L uit militie en vrijwilligers zou bestaan.
j Op deze wijze kon het leger dcidelgla versterkt worden, terwijl bijna
l alle andere reorganisatiën eerst na verloop van eenige jaren werken.
Het bezettingsleger bestaat dan uit de schutters van 25 tot 30 jaar
en uit dat gedeelte infanterie van het veldleger dat beschikbaar mocht ü j
` blijven. 7
· De reserre zal bestaan uit de schutters van 30 tot 35 jaar. En
eene reserve is noodig om de geleden verliezen aan te vullen. j
Voor de aanvulling der reserve zou men bij het dringendst gevaar ,_
. l
C
l
i
kè·u` in j i . mag