HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 831.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

Y Y
i
j .
li
I
' 11
j zonder de Grondwet te veranderen; zij laat de volgende regeling toe:
· De miliciens moeten, ook nd de vervulling van hun militieplicht,
l in tijd van gevaar en oorlog, voor de verdediging van het vaderland
ii beschikbaar blgven.
Er moet volkomen aansluiting tusschen militie en schutterg bestaan;
ieder milicien, die gepasporteerd is, moet direct bg de sehutterg overgaan.
Tegen dezen maatregel bestaat geenerlei bezwaar, zie slechts de ar-
hf tikelen 188 en 189 der Grondwet, de twee eenige artikelen die over
de schutterij handelen.
Zij luiden aldus:
Art. 188. In de gemeenten worden schutterijen opgericht. Zij
dienen in tijd van gevaar en oorlog tot verdediging des vaderlands en
` ten allen tijde tot behoud der inwendige rust.
Art. 189. De sterkte en inrichting der militie en der schutterijen
worden geregeld door de wet.
Zonder de Grondwet te veranderen of de geldelijke bijdragen te ver-
_, meerderen, zonder de jaarlijksche lichting te verhoogen of den dienst
T der schutterij te verzwaren, kunnen wij een toereikend aantal geoefende V
en gediseiplineercle soldaten bekomen, waardoor de verdediging van het
Vaderland ten allen tijde voldoende zal verzekerd zijn. Wij kunnen tot
` die verbetering komen door de invoering van zeer weinig veranderin-
‘» gen, en dat is een groot voordeel. want ons volk houdt niet van veel
i veranderingen. Eene eenvoudige wijziging der militie- en sehutterg- ,·
i wet is daartoe voldoende. M
A Thans doet men monnikenwerk; men oefent de militie jaar in, jaar
uit, en als ze bruikbaar is, wordt ze gepasporteerd; als men ze noodig
zou hebben, kan men er niet over beschikken, men is steeds met alle
kracht aan het oefenen en immer houdt men een ongeoefend leger.
. Men verricht een wanhopig werk.
De inilicien, die in het leger gevormd is, moet dus behouden wor-
den voor de schutterij, alleen op die wijze kan men een voldoend aan-
; tal geoefende en gedisciplineerde soldaten krijgen om in tijd van oorlog
Y het vaderland te verdedigen, alleen op dié wijze zal men de schutterij
in tijd van vrede de minst mogelijke lasten kunnen opleggen en zullen
_ al de iinantiëele opofferingen tot een minimum kunnen gebracht worden.
{ Veel schrijvers willen voor den dienst bij de schutterij bestemmen,
§