HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 795.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

. n
I
l
l
l
i
10 ·
dan merken wij op, dat hiet geweervuur bij de verdediging van ves- ·
tingen en forten van zéér veel gewicht is en dat het infanterievuur j
op groote afstanden, juist het meeste voordeel oplevert bij de ver0leoli­ ‘
ging, omdat men daar van te voren de afstanden waarop men vuren ig
zal. nauwkeurig kan leeren kennen en men tevens zeker is van eene
behoorlijke aanvulling der munitie.
Ons dunkt, dat dit reeds redenen genoeg zijn om onze schutterij
zoo spoedig mogelijk van Beaumont geweren te voorzien waarmede ·
' men zooveel juister en verder kan schieten dan met het Snider geweer
dat door onze schutterij gebruikt wordt.
.· ` ,j
Onze schutterij is onvoldoende en omloetmcmlg gekleed en uitgerust,
zij bezit zelfs geen ransels of kapotjassen. De kleeding is niets meer ·
dan een parade­unifhrm, ongeschikt zoowel voor den garnizoensdienst
als om te velde te trekken. Uitrustingstukken bezit zij in ’t geheel niet.
i Nu zal men misschien vragen: is het inderdaad zóó treurig gesteld A
j met onze schutterij, is de toestand niet te donker geschetst? Wij Q
= wenschten het, maar kunnen daaromtrent weinig hoop geven. Zie
hier wat een Minister van Oorlog zegt in zijn, >>Rapp0rt cocm de 2e
Kremer dor Smten-Gcncmal o·mtront de mobilisctttic in hetjcecw 1870", `
aangaande de dienstdoende schutterij: A
' wvzelfs de 15m ban der schutterij was onvoldoende en onregelmatig ij
vvgeorganiseerd, voor een gedeelte geheel ongeoefend, voor een ander j
j >>deel zeer gebrekkig geoefend, over het algemeen met weinig deug- 4
ig >>delijke kaders en gemis aan krijgstucht. Voor dadelijk gebruik was
widie krijgsmacht ongeschikt". En die krijgsmacht waarvan de minister
hier spreekt, bedroeg dan nog slechts 15000 man infanterie en 2000
man artillerie. Dit was alles, niettegenstaande de groote cijfers op het _
papier, waarover men met betrekking tot den ism ban der schutterij
kon beschikken. En sedert dat rapport is de schutterij in geenerlei
opzicht verbeterd. E
" Mag die toestand zoo blijven'? Y
VVie zal de verantwoordelijkheid daarvan op zich nemen?
In dien toestand moet verbetering komen en dat kom geschieden {
l
§
Ale., j,