HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 840.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

8
En toch is onze schutterij zooals ze tegenwoordig is, bestemd voor de
bezetting der vestingen en forten. En de hulp der schutterij is noodig
tot het bezetten der liniën, stellingen en vestingen; worden deze door s
het leger bezet dan houden wij te weinig manschappen over om iets ·
tegen den vijand te verrichten.
Wij moeten echter eene bruikbare schutterij hebben, die dadelijk bij
het uitbreken van den oorlog het leger kan steunen. Hoe is het thans
met onze schutterij gesteld? Zij is zóó slecht geoefend, zóó weinig _
gedisciplineerd en zóó onvoldoende bewapend en uitgerust, dat zij voor ia
den oorlog onbruikbaar is. . I,
. Maar wat kan men ook verwachten van oefeningen die volgens de A
wet op de schutterij gehouden worden van ‘1° April tot ’l° October om
de 14 dagen? In de gunstigste omstandigheden zal men dus dertien
maal in het jaar kunnen exerceeren en schijfschieten, is het echter
slecht weer, dan worden de oefeningen afgelast.
Welke waarde hebben oefeningen, die dikwijls met eene maand tus-
B ' schenruimte gehouden worden, waarbij het zeer dikwijls aan bruikbare
instructeurs ontbreekt en waarbij dat kleine getal oefeningen door °“
i een rusttijd van zes maanden wordt opgevolgd? Een tijd, juist lang
genoeg om al het geleerde weer te vergeten.
Wat beteekent in de oorlogen van den tegenwoordigen tijd eene
massa menschen zonder oefening en zonder discipline? ’t Is een ver- .j
· warde menigte, die bij den minsten tegenspoed uiteen stuift; bruik-
bare soldaten zijn zij niet.
Wat is onze schutterij b. v. tegenover het goed geoefende, goed ·=
·; gedisciplineerde en goed bewapende Duitsche of Fransche leger?
Discipline kent onze schutterij niet, waar zou ze die ook geleerd
hebben? Bijna drie vierde gedeelte der dienstdoende schutterij bestaat
immers uit menschen die nooit in het leger gediend hebben; en alleen
daar, en dan nog het best op jeugdigen leeftijd, leert men discipline.
En zal men nu met onze ongedisciplineerde schutterij de vestingen
· en forten kunnen verdedigen onder de verschrikkelijke uitwerking van i
het vér­dragend en juist­schietend achterlaad-geschut? Wij gelooven
dat, met hoop op gunstigen uitslag, zulks alleen mogelijk is met goed P
gedisciplineerde troepen. De krijgstucht is de ziel van het leger; een
E
l
6
tb,. er r rrr. . . -........