HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 633.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

://
ä
i H i
Tot nog toe is ons land niet oere genoemd geworden onder
de zeevarende mogendheden. De voornaamste bronnen van
ons volksbestaan zijn nog altijd handel, landbouw en zeevaart. i
IVil men die behouden, dan moet men er ook de middelen
toe over hebben om een groot werk tot stand te brengen.
Dat groote werk zal zgn -­ eene wel georganiseerde vloot.
En Wie zal het beweren, dat wg er zulk eene bezitten?
Er zgn er wel, die staande houden dat wg onze vloot
zoo sterk niet behoeven te ontwikkelen, daar wij slechts
eene natie van den tweeden rang zijn. +
Daartegen rijzen bg mij de vragen op: moeten wij dan ‘
slechts eene vloot hebben evenredig aan onzen rang, en
zullen wg alleen onze vijanden vinden onder de staten van l
gelijken rang als wij? Eene mogendheid van den eersten
rang zal er zich toch wel niet toe bepalen om eene magt ons
i tegenover te stellen van gelijke grootte. Ik betwijfel dit.
I Wvg hebben trouwens wel het tegendeel ondervonden. i
Ik geloof dat de grondgedaelite, waarop wg de ontwik-
keling van ons verdedigingswezen moeten bazeren , is: "`Wg
moeten gereed zgn en in staat om ons land en onze koloniën
l te verdedigen, tegen wien ook."
l Neem eens aan, dat wg eene magt bezitten, juist geëven­ i
redigd aan onzen rang, zullen wg dan niet ondervinden,
dat wg voor elk, die hooger in rang is, moeten onderdoen? ik
Daarom dient er gezorgd te worden, dat onze strgdkraehten
zoo sterk zijn als eenigszins mogelijk is. Dit wil niet zeggen,
l l
l
l
. l
2
, l
l