HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 617.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

il
Y
i het kabinet bewilligt om een erediet van de volksver-
tegenwoordiging af te vragen tot onmiddelnk herstel,
alvorens hg waagt dien stap te doen. W`eigert eindelijk
de Kamer - dus het volk - ja, dan kan h§ berusten
. in znne positie als clclm·ln·lstemleu0· der Marine; dan is
hij als Minister niet meer verantwoordelük, wat den Staat
der Marine­defensie betreft.
zal tegengeworpen worden: " het is menigmaal beproefd;
_ de Kamer staat niet toe; hetlvolk geeft geen geld voor de
g verdediging; laat den Minister met een stelsel aankomen!"
Een stelsel vragen zonder geld toe te zeggen, is stelselloos.
LI Degeen, Wien het wezenlnk te doen is om het voortdurend
i welzän van het vaderland te bevorderen, zal met mg
hierin overeenstemmen, dat het een burgerpligt is znne
stem te verheffen om de natie tot energie op te wekken,
en dat alles gedaan moet worden om ieder lid der maat-
E sohappü , zoowel als de leden der Staten-Generaal - en niet
het minst hen, die in aanmerking komen voor den vaoanten
zetel - opmerkzaam te maken op het onheil dat ons boven
l het hoofd hangt, indien niet de noodige gelden, het noodige

‘ crediet worden toegestaan voor de zaken, het defensie­wezen
betreffende, vooral wat het Marine-wezen aangaat. Ons land,
1 zoo door züne ligging als uitgestrekt kustgebied, gelegen
aan de monden van groote rivieren, roept ons als het ware
de behoefte toe, die wij hebben aan eene goed ingerigte
jl verdediging te water.
§