HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 620.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

{ v

’ï
l
Y
Mijne nxeening is, dat de portefeuille van Marine gewei- l
gerd moet worden, zoolang er geene ministeriëcle combi-
natie bestaat, die van de volksvertegenwoordiging een
crediet afvraagt of afvragen wil, ten einde de Marine uit
te breiden en in den kortst mogelijken tijd te brengen op _
een standpunt, dat zü, in verband met de landmagt, ten
minste ons land en onze koloniën tegen iederen aanvaller
kan verdedigen. Wie dit niet poogt te verkrngen, voldoet
niet aan hetgeen de Grondwet voorschrijft; deze immers zegt:
"De Koning zorgt dat er ten allen tüde eene toerei/cemle é
zee- en landmagt onderhouden worde."
Nu vraag ik: is onze zeemagt toereikend? Het ant- ll
woord daarop is - neen! l
Wie zal zich nu bij eenig kabinet willen aansluiten, dat
regtstrecks de grondwettige beginselen alzoo miskent, en
niet wil inedewerken tot het eischen van crediet, ten einde
dat oeztoweikazzde weg te cijferen en de zeemagt op het
standpunt te brengen, dat men zich verdedigen kan? Een
kabinet dat hem onverantwoord laat , als eens onverhoopt ­-
en dan te laat -­ begrepen wordt, dat de onwil en de i
laauwe medewerking tot krachtige maatregelen om den ‘
tegenwoordigen toestand te verbeteren, de verkeerde weg
is geweest tot zelfstandigheid?
Hg, wien de portefeuille aangeboden wordt, is verpligt
aan den Koning de bezwaren open te leggen, die hem het
aannemen beletten, en als eene voorwaarde te stellen, dat ‘