HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 617.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

vn
12
de een neeint en de ander krijgt schadevergoeding voor .
zhne adsistentie.
En nu? zetten onze koloniën op het spel, en die te
verliezen zou toch wel een al te groote knak voor de
nationale welvaart zün. Of is ons land niet züne schulden
en kostbare düken voor hem, die b. v. havens en zeehandel
verlangt, op zich zelf geene annexie waard? Slapen wh
toch niet! Toonen wh energie! Er was energie in de vorige
eeuwen; toen kenden onze vaderen geen onmagtl
Men wnst op Denemarken, zeggende: "z§ konden zich ..
i ook niet verdedigen? Maar dat is juist eene les voor ons
geweest. VVanneer wij in denzelfden toestand blijven, waarin
wü thans verkeeren, is het niet te ontkennen , dat dergelijk
lot ons te beurt zal vallen in geval van oorlog. Daarom
j moeten wij des te meer pogen ons te versterken.
Nog eens, ­­ onze Marine is niet in den staat, waarin
I behoorde te zün. De Minister is dus niet verantwoord dan
1net toezegging van een crediet, om haar zoo spoedig
mogelük in verhouding te brengen tot onze behoeften.
"J a maar," zegt de volksvertegenwoordiging, " eerst een
J stelsel. Wat is uw stelsel, Minister?" - " Mün stelsel is, het
land en de koloniën, zoo veel als de Marine betreft, in staat
van verdediging te brengen door een zeker aantal schepen,
die ik geschikt oordeel tot die verdediging? Als die {7: dat
niet beoordeelen kan, behoeft 1nen niet zoo lang naar een
administrateur der Marino, onder den titel van Minister, te