HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 630.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

ll _ i
moeten wat opofferen 0111 haar te behouden. Laat men niet X .
te karig zij11 met nu te geven, daar het 11og tijd is. j
Koophandel en welvaart bloeijen. Onze schuld is aanzien-
lijk verminderd, en hoe meer zulks het geval is, des te ’
uitlokkender wordt het om ons la11d te annexeren. Alles ,
wordt gedaan, om den bloei van handel en landbouw te
bevorderen , maar niets om de daaruit voortvloeüende
schatten te bewaren. VVij liggen open en bloot. W'ij bevor-
deren onze binnenlandsehe welvaart door gelden toe te
~ zeggen voor spoorwegen, ontginningen, kanalen, enz. Dat ·
alles heeft zijne nuttige züde. Honderd millioen wordt
zonder slag of stoot toegestaan voor een spoorwegnet; maar
zou het dan te veel gevergd wezen, om ook voor de ver-
dediging van al deze voordeelen een erediet te eiselien? {
Niet alleen werd die 100 millioen toegestaan, maar Olllttllgà
vernam men zelfs, dat die begroeting tot 150 millioen zou Y
klimmen. Ik kan niet voorstellen, dat de natie hier zoo f
gemakkelük overheen zal kunnen stappen en niet zou willen
overgaan om een crediet toe te staan voor de Marine.
Geb! zeggen anderen, wü zullen vooreerst wel geen oorlog
krijgen. Men beroept zich op traktaten. Die zün van nul
en geene waarde. Zn bestaan, zoo lang de groote moge11d­
heden het niet eens zün o1n ze te verseheuren. Men hoopt
op ondersteuning van Engeland tegen Frankrijk, en van j
Frankrijk tegen Engeland; bij slot va11 rekening helpen zij
elkander, en de overwinnaar deelt inet zijn bondgenoot, ot'

L

1
l

g