HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 636.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

li
l

e
i S
V wenden. Zoo men amortiseert, wordt de schuldenlast wel
ligter, maar onze koloniën kunnen ons dan zonder slag of
stoot ontnomen worden; daarom eerst de vloot verbeteren,
en dan voortgaan 1110iJ amortiseren. En bovendien gaat altüd
het amortiseren met bezwarende onistandiglieden gepaard. In
tgden van oorlog, zoo op een oogenblik verpligt zünde eene
leening te sluiten, wordt de koers gedrukt, terwül al het
{ geleverde à tout prix betaling vordert.
Het is eene ononistootelijke waarheid, dat er in ’s lands
finantiën eene gepaste zuinigheid noodig is, vooral met het W
, oog op het rigtig beheer daarvan; echter moet de zuinig-
_ heid zich ook daar alléén bij bepalen, en de noodzakelüke
uitgaven, tot behoud en onderhoud van hetgeen men heeft, {
nl niet verwaarloosd worden, want verwaarloozen is verkwis­ l
ten, en het tegenovergestelde van zuinigheid.
Il De ontvangsten en uitgaven van het eene volk zün ook 4
ly niet te vergelijken met die van het andere; men zal niet
A_ ligt twee landen vinden, die dezelfde behoeften hebben: ­­« t
zoo is er b. v. geen land, dat zoo veel als het onze moet i
besteden aan den waterstaat ­- en waarom? om zelfbe- i
houd. - Zoo is er ook geen land, dat zoo veel vereiseht
ii tot het behoud van züne koloniën, wier belang onevenredig
is met de grootte en sterkte van ons vaderland; een belang
van behoud te meer nog, daar die zelfde koloniën voor ons
eene exeeptioneele waarde hebben in hunne opbrengst.
Er wordt altoos gesproken , om ons onafhankelijk te maken
I
Y
li
l