HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 9

JPEG (Deze pagina), 744.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

_ ·· va
l -
a r- 7 -"
varing en ondervinding in den sclieepsbouvv, zucht tot
onderzoek en verbetering , verlichte denkbeelden tot aan-
moediging van kunsten, ik niet zal behoeven te spreken;
-was zoo vriendelijk, het gewigt daarvan inziende, mij
op het denkbeeld te brengen, de bladen Mos in Teen te
bewerken en die geschikt te maken voor BELEG­PAPIEl•
_ En daar voor ieder fabrykant het verlangen van den ge-
bruiker, ten opzigte van het fabrykaat, eene wet be-
hoort te zijn , werd deze wijze van bereiding dadelijk
bewerkstelligd en, met verschillende trapsgewijze verbe-
teringen, eindelijk naar vvensch volbragt; zoodat de eerste
ileverantie aan `ZEd. zich bepaalde tot ruim 3000 bla-”
den; terwijl ik daarbij het onuïtsprekelijk genoegen had ,
dat de opgevatte meening van de in teer bewerkte bla-
·den als beleg­papier zoo volkomen aan het oogmerk
van gemelden Heer beantwoordde, en de uitkomsten in
alle opzigten zoo voldoende waren , dat de leveringen onaf­ ‘
gebroken zijn geweest en dagelijks meer en meer toenemen.
Even als zulks onmisbaar het geval zijn moet met
middelen, die zich zelve, door goede hoedanigheden,
aanbevelen en natuurlijk het oog van den opmerkzamen
gebruiker-die op reëel voordeel bedacht is - tot zich
trekken , werden er spoedig meerdere Heeren Reeders
en Scheepsbouwers, ­- volkomen vertrouwen stellende in
de verkregene uitkomsten en het kundig oordeel van den
Heer Scuourim, ­- geneigd dit voorbeeld te volgen. En
het was in het jaar 1838, maar meer nog in 1839, dat het
debiet bij anderen toenam, zoodat, behalve de aanzien-
lijke bestellingen van gemelden Heer Scuouraiv, ook de
Heeren Kraak en Vooco, en H. Biiurmaii, te Dordrecht;
de Heeren nii GROOT, Roamnvns & Co. , te Schiedam ,
LI. Semiuvs & Co. alhier, de T1-ensciia Rmznmua, de
Maxime te Vlissingen, daarvan bestellingen deden, welke
vraag, vooral in het begin van dit jaar, zeer aanmer-
kelijk toenam; devvijl de Heer N. J. ns Cook alhier,
al
al a !