HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 8

JPEG (Deze pagina), 738.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

. E
l
... 5 ._. i
Zijne Majesteit behaagde, mij met een ocvrnoox, tot iuzïslwz'-
tend reg! van fabriceren en verlcoopen, te begunstigen;
terwijl mijne pogingen steeds daarheen gerigt werden,
om een voortbrengsel van onzen grond zoodanig te be-
tarbeiden en al meer- en meer die geschiktheid te geven,
Welke deszelfs nut en heilzame strekking konde verhoogen,
met welk doel de mos-rAr1r:1t­r,xaz11‘¥1c opgerigt werdt _
Bij de Koninklijke Marine , -- alwaar die uitvinding naar
waarde geschat Werd, en men derzelver nut voor den
scheepsbouw behoorlijk inzag-werd dadelijk besloten tot
_ het maken van een doorloopend Coniract `tot vastgestelde
_ prijzen,) ene het gebruik ­- schoon meest van ongeteevde
j bladen ­- ving aan, en duurt gelukkig, tot op heden,
naarmate de behoefte zulks vordert, onafgebroken voort.
Ook de Nederlandsche Stoomboot­Maatsehappij en afzon-
derlijke Heeren Scheepsbouwmeesters volgden dit voor-
beeld, en het Mos­papier werd mede gebezigd tot het beleg-
gen van Plmflen, opsluiten van Kuzjben, Keiels , enz.,
en steeds zeer doelmatig bevonden-. Het was op dien
tijd, dat nu wijlen de Heer Vmemaoon -­ een man, die
de zaken onderzocht en met oordeel handelde, Waardoor
ZEd. eene volledige kennis bezat van al hetgeen tot het
_Scbeepsbedrijf behoorde ­e mij verklaarde: ,, De uit-
,, vinding, om Mos in bladen te bewerken, van een hoog
,, gewigt voor den Scheepsbouw te beschouwen ;." en
voorspelde ,.,.dat,. zoodra de eigenaars van schepen het nut
,., daarvan doo1· ondervinding hadden- leeren kennen ,­ het
,, gebruik. algemeen zoude worden." Eene voorspelling,
die gelukkig reeds gedeeltelijk is vervuld ,­ en voorzeker
tot eene geheele verwezenlijking zal geleiden; en aan welke
_woorden, -- met nadruk uitgesproken - ik in de laatste
maanden, toen de vraag. voor ’t Mospapier zoo belangrijk
jtoenam, dikwerf en met eerbied voor ’s mans kunde en
ervarenhcid heb gedacht.
De Heer JAN Scuouran te Dordrecht,. ­-­­ over wiens er-