HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 7

JPEG (Deze pagina), 760.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

t ‘-r 5 ‘­
l aangebragt konde worden , waartoe eertijds , - in den ru-
wen vezel en wolachtigen staat ­~ geene mogelijkheid be-
` stond; terwijlzulks daarenboven op gewone plaatsen konde
t geschieden met besparing van tgal en malerieel - in het
uitpluizen en verspreiden-zelfs op een oneindig doelmatiger
beginsel, en wel door het blad aan reepen te snijden , of
in_zijn geheel aan te leggen, naarmate het timmerwerk
- zulks vorderde, zoodat men er alzoo volledige1· partij
van konde trekken, als immer het geval is geweest.
Voor zoodanige lezers van dit Stukje, die met mij in
vele gevallen ondervonden hebben , welk eene verbazende
kloof er ligt tusschen het oorspronkelijk denkbeeld en de
· verwezentlijking van eene uitvinding, tot dat het voor-
werp, hetwelk onze aandacht boeit, als een geschikt en
i nuttig middel der Maatschappij aangeboden kan worden,
, i zal ik niet behoeven op te sommen de moeijelijkheden,
de tijd-- en geldverspilling, welke daarmede gepaard gaan ,
en hoe vele bedenkingen als tegenwerkingen ontwapend
moeten worden, vóór datmen eene algemeene goedkeu-
M ring bereikt en eindelijk vruchten, die immer het loon
van zoodanige poging behoorden te zijn, trekt; maar dan
ook: welk een gelukkig en streelend denkbeeld het op-
levert, wanneer men slechts de goedkeuring van deskun-
dige mannen, -­~ hoe gering hun getal ook zij - mag in-
oogsten; want deze, eerbied gevoclende voor de kunst en het
genie, oordeelen bescheiden, maken leerzame en gepaste aan-
merkingen, en bieden daarenboven de behulpzame hand",
waar die nuttig zijn kan, om het doel, waarnaar wij
'streven, op de geschiktste manier te bereiken.
De door mij bewerkstelligde uitvinding aan het Gouverne-
ment bekend gemaakt ,_en daar van genoegzaam belang be-
vonden zijnde, om eenige bladen Mos als Monster te ontvangen,
stelde het die zaak in handen van den Heer Aclmz`nz'slraleu1· 4
der Nationale Nijverheid; en het was op het zéér gunstig
oordeel van Hee1·enA¢!vz'seurs bij dat Departement, dat het

, ` i`