HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 6

JPEG (Deze pagina), 722.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

J)? ) ))è ‘
nn. 4 ..
z
De ondervinding leert ons tevens, in zóó vele gevallen,. l
dat er eene zekere tijdruiinte vereiseht wordt, voor aleer
een nieuw uitgedacht middel deszelfs nut kan doen zien, `
eene gevestigde vejmmtie heeft gekregen, en alle beden-
kingen ­- steeds in strijd met den voortgang, waarmede·
alle oorspronkelijke zaken te kampen hebben - overwon-
nen zijn, ja onbelemmerd deszelfs heilzame werking kan
voortzetten en alzoo het dee/et als geregeld beschouwd kan _
worden. Ook aan dien onvermijdelijken regel moet al wat
nieuw is, zi-eh geduldig onderwerpen; zijnde het dus de
alleen , die tusschen het goede of kwade beslist, alle
twijt`elaehtig.e zaken oplost en het zoo dikwerf te roekeloos
gevelde oordeel beschaanit, of de kunst bekroont. i
Toen ik op het gelukkig denkbeeld gebragt werd, om
van nos ­- rene vezelachtige waterplant - papier te berei- `
den, en ondernam ,. hare wolachtige zelfstandligheid in een _
vast en gelijkvormig blad te herschapen, werd ik geleid W
door de kennelijke overtuiging van deszelfs hooge waarde ,
gegrond op de zóó voordeelige eigenschappen van het
product, dal, door vocht acmgez/aan, awel! of uilzel, ` `
de mac/en en /te/{alg/ier/ez: sleuf, en geen.sm'ozs aan eem:
speer/tjqe rozfZ¢'w_q omlerhevzjq is -­- als zijnde sedert eeuwen
gebruikt, in den Sebeeps- en Slrrisbouw en andere water-
werktuigen, waarbij het op nrerriimn aankomt; zoo als
ook, bij eene al`braa·k of slijting, die veorwerpen be-
wezen. hebben ,. dat de zV0s­planl zeer langzaam vergaat
en, na onheugelijke jaren opgesloten te zijn geweest,
vvederoiïn groeit, als men haar daarna in het water legt.
(Jfsehoon het geenszins vreemd is, dat de mensch met zijne
uitvinding en kunde elikwerf te veel vooringenomen kan
zijn, verbeeldde ik echter, door die uitvinding en arbeid,
aan genoemde bedrijven eene zéér groote dienst te bewijzen,
doordien het nos , door lmusl en ótuïengewone zware
persk1‘acM, in elkander tot een vas! ligehaam als blad
gevormd,op noodwendi ge plaatsen, in eenen gesehikten stand