HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 20

JPEG (Deze pagina), 729.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

‘ l
, l
l ­- IB -­-
r denkvermogen en kracht ter beoordeeling, ja door het _ _ l
l eigenbelang, zijn gestuit en de uitvinder ontmoedigd;maar
ik verheug mij, dat die stelling buiten toepassing is op r
,/7I0s­pap¢'er. Hij die de proef neemt, zal ook voldaan zijn. r
Vooral behoorde zulks het geval te zijn, daar al-
hier geenszins de buitengewone prijs, - zoo als vele l
artikelen het geval is,­~ het gebruik in den weg staaf;
, want wanneer men mede in aanmerking neemt, zoo als we
toch bij de berekening dient opgenomen te worden ­-
wat de p1·ijs is van Wil, die van gewoon Bele_g­papz'e7·, {
de arbezd om het te Zeeren, de teer, de moeijelijkheid
van aanleg, enz.: en dit vergelijkt met hetgeen men
voor de in teer bewerkte bladen betaalt, hetgeen na-
. genoeg op 13 a 14 Gents per blad van 45 en 53 Ned.
i duimen uitkomt, zal het verschil zeer weinig zijn , en
zeker dit hoogere menigvuldig teruggevonden worden in
de meerdere beveiliging der lading , -­ door de digtheid
` van het schip-in den minderen scheepsarbeid , ja in de
mindere gevaren, en onderhevigheid aaän het rotten, zoo
als de verschillende omstandigheden -in dit Stukje opge-
somd ­- zóó kennelijk doen zien, en de Assuradeur zal i
U voor het gebruik, als een veiligheidsmiddel, dankbaar
en verpligt wezen; maar beschouwen wij eens de zaak, zoo
als die waarachtig is, wat beteekent eene nietsbeduidende
som van een enkele honderd Gulden meer, voor zulk
·een veiligheidsmiddel op de hooge waarde van het schip
·en de lading, en waarmede tevens zoo vele menschen
levens in verband staan? - immers zeer luttel ?
En hoe men eindelijk de zaak gelieve te beschouwen
-­ zoo als ik eerbied koester voor de bijzondere gevoe=
lens en inzigtcn van ieder individu, vooral in bedrijven
die hen alleen betreffen, en waarin zij alleen verant-
woording aan zich zelven verschuldigd zijn ­- verbeeld ,
ik mij echter en durf mij zelfs daarmede vleijen - "
, dat het zóó bondige en met kennis van zaken aange-
1 (
I
»
_ Q