HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 18

JPEG (Deze pagina), 743.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

l
­­­ ie ­­­
l .
i Alle zaken worden toch met een bepaald doel gedre-
i ven; dit doel te bereiken maakt dus de ziel van onze ver-
rigtingen uit, tot welk einde alle gepaste en geschikte
middelen, vooral de zoodanige, die heilzaam be-
schouwen , aangewend en van toepassing gemaakt worden. X
Vragen wij nu niet, tot wat einde wordt BeZeg­papz'e1‘ 3
op den bodem van een schip aangebragt? en beleggen l
wij den bodem met het ons goedkoop toeschijnend mid- .;·
del, zonder te onderzoeken of dit doelmatig is; dan toch
zullen wij van het punt verwijderd blijven, werwaarts
ons de kunst tot gids verstrekt. Hij ook, die doelloos V
werkt, verspilt tijd en geld , hij schermt in het blinde Y
en zal, een’ verkeerden koers sturende, in het einde daar ‘
schipbreuk lijden, waar hij meent veilig te zijn.
Inmiddels zal het geen betoog behoeven, dat vele za- t
ken verrigt worden op grond van het bestaande en een­ j
maal aangenomen beginsel, zonder dat men onderzoekt e
en welligt nimmer op het denkbeeld is gekomen: ,, of het C
,, waarlijk doelmatig is, en er geene andere betere mid- Y
,, delen bestaan ;" terwijl het niet te ontkennen valt, dat
zoo wel als uit de eene gedachte de andere wordt ge- i
boren, ook uit de eene kunst de andere voortkomt, en
middelen die men, éénc eeuw geleden, als de beste en
heilzaamste beschouwde, thans, door veel doelmatiger
overtroiïen worden; dit zijn de vruchten van onderzoek,
oefening en praktijk, die alom zulke wortels schieten, en
op nieuw zóó procluctzäue zijn en blijven zullen. ·
Ziedaar, Mijne Heeren Reeders en Seheepsbouwmees-
ters! eene opheldering nopens het doelmatige van het Mos- E
papier, UEd. in waarheid, zonder eenige de minste
achterhoudendheid, medegedeeld. Ik beroep mij op per-
sonen , bij U allen - zoo ik vertrouw, - gunstig bekend,
welker handelingen, en inzonderheid in het onderhavig
geval, wel dien eerbied waardig zullen zijn, die hun
stand in de Maatschappij verdient; en voorzeker tevens eenen
overwegenden invloed uitoefenen boven de gevoelens van
M l