HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 17

JPEG (Deze pagina), 727.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

v . --·- 15 ­-­­
dat volmaakt digt is blijven varen, want aldaar vindt
men het eerste in een Teerkorst; maar bij een schip, dat lek
te huis komt, en wel daar ter plaatse , alwaar het lek
ontstaat, en men onderzoeke en oordeele wat aldaar aanwe-
zig is; en dan vermeen ik, dat de uitkomst geenszins zoo
_ gunstig zal zijn als die voordeelen , welke het Mos­blad op-
levert; maar men onderzoeke en beslissel ­- Het spreekt
.van zelve, dat bij alle ondernemingen en toepassingen
i van zaken in ons bedrijf voordeel beoogd wordt, en dat
dit doel onze handelingen wijzigt.
A Men gelieve bij deze redenering en onpartijdig onder-
zoek geenszins uit het oog te verliezen, maar vooral op
den voorgrond te stellen: dat het BeZeg­papz'ev· op de
huzd der schepen een behoedmzdclel moei zgïn -
l tot welk doel het ook aangebragt wordt ­- tegen het
indringen van hei water, en dus met andere woorden
uitgedrukt, om het schzya DIGT te houden; even zoo
I als de h0pe7·en­ of zz'nhen­huzd uitsluitend dient ter be-
` veiliging van den bodem tegen de verwoesting der wormen;
behalve dat hij tevens het BeZeg­pa]n`e1· voor afscheu­
l 1·en beveiligt en tegen den bodem gedrukt houdt. Wordt
nu met dit oogmerk het Beleg­papier niet aangebragt,
dan konde men even goed het koper dadelijk op den
bodem van het schip spijkeren, zoodat ik-met eerbied
voor andere begrippen - het droog gewoon papier ge-
l heel doelloos - als lehwerend middel - hesehouwe , en
dit slechts dienstig zijn kan, wanneer men alhier blootelijk
ä verlangt een bekleedsel, tusschen den bodem en het koper,
; om eenige ruwe holligheden te dekken en gedeeltelijk
-op te vullen; schoon dat men - (zoo als ik reeds be-
1 toogde) - als het schip veilig en digt te huis komt,
_ 1 dit papier, indien het niet verteerd is, even goed op de
ï ·huid zal vinden; maar men onderzoeke de bodems van
X die schepen, en wel daar ter plaatse, alwaar de lekkagie
l bestaat, en maken het besluit op, naar hetgeen men al-
ï daar, betreffende dit droog aangebragte papier, vindt.
‘ ä 1