HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 15

JPEG (Deze pagina), 713.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

.... 13 ___
door dan de werking dezelfde zijn, als bestaat de; klep
van eene perspomp, die van buiten naar binnen toege-
, drukt wordt, en de toevloeijing van het water in den
cylinder belet ; terwijl er voorzeker, naar mijn inzien ,
geen lek in een schip konde ontstaan- ik spreek altijd
‘ door oorzaken als boven: het springen van een plank,
l of extra zware breuken uitgezonderd ­- indien het geheele
schip met zacht leer belegd was; want waar ook de
* opening ontstond, zoude het leer, steeds door het water
gedrukt, dezelve sluiten. De bevestiging van dit betoog
vindt men bij iederen Boegjer: want aldaar zijn de spie-
gïaten van den Stnurstoel aan beide boorden tegen den
hoek der roef geplaatst; deze gaten boven de water-
lgïn zijnde, als de Boeijer stil ligt, dienen om het wa-
ter uit den Stuurstoel af te tappen, en zijn van buiten
met een klepje van leder voorzien; zoodra nu de
Boeijer onder de zeilen ligt, en het lg)`­spz'egat onder
water komt, drukt het water de klep op het gat en
belet den inloop. Ziedaar een eenvoudig bewijs, het-
welk alhier de proef op de som aanbiedt: ,, dat een
`T scha?) met leer bedekt, volmaakt cligt zoucle varen."
¤ Koper of zink zijn, evenmin als de spgikerenkuiol,
» daartoe dienstig, om, reden die stoffe van eene te vaste
zelfstandigheid zijn, zich ook niet gedwee laten buigen ,
5 en dus niet tegen de huid in die mate aangedrukt kun-
3 nen worden, om een lek te stoppen. Een behoedmiddel
tegen het lekken zouden zij dan alleen zijn, als blad op
E blad waterdigt gesoldeerd was, en het niet scheurde.
i Waniieer wij nu -tot bewijs , dat de in teer bewerkte
bladen Mos het schip digt kunnen houden - in aan-
j merking nemen, dat het een vast in elkander bewerkt blad
is, dat door de teer eene oncloordringbaarheid heeft be-
ä i komen, en tevens zeer buigzaam van aard blijft; -­ dat
< het onder het koper op de huid door het spijkeren be-
l klemd ligt, bij aanraking van vocht zwelt, en alle hol-
l
l
l
1
1 ,
J ä [