HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 14

JPEG (Deze pagina), 726.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

j e- 12 ­-
jl losscnde, wordt het ééne zeer g1·qf·vezelaehtzg‘ en het andere
pap - waaruit het eenvoudigst begrip kan afleiden,
welke soort het sterkste is en de voorkeur verdient.
l . Ik gevoel te wel, dat lieden, die de zaken slechts op-
pervlakkig beschouwen , mijne stelling , op de vorige bladzij- i
den voorkomende, welligt zeer zonclerling of hoogst onwaar- l
scliijnlijk zullen achten, en echter zullen diegenen, welke tot
het inwendige doordringen , met grondige kennis onder- l l
j zoeken en oordeelen, het aangevoerde niet alleen meerdan li
waarschi_jnli_jk, maar zelfs zeer natuurlijk vinden , en dit
l zal dadelijk voor ieder onpartijdige blijken , als wij ons
j zelven de vraag: ,, wat is, in ’t algemeen, de om`-
j zaak van le/a/tingen in de schepen ?" voorstellen en
l oplossen; wa·nt dit heeft plaats: 1. door het openen
l der naden; 2. door het verwçjden van óoui- en plug-
gaien; 3. door hei afwgjlcen of onzfzeizfen aan de
stevens, enz. , door welke openingen het water eenen
toegang vindt tot het ruim, en die inspuiting met ver-
snelder of minder aandrang geschiedt, naar gelang van den
diepgang van het schip , of wel van de plaats, alwaar het
lek ontstaat: b. V.: een schip , twintig voet diep gaan- ‘{
de , in het vlak of in den bodem een lek bekomende, zal ;
het water door die opening nagenoeg twintigmaal sneller ,
enin meerdere hoeveelheid naar binnen stroomen, dan door
een geli_jkvormig lek, dat in de zijde , even onder de j
waterlgfn, ontstaat; alles in verhouding tot de drukking
t van de vloeistof op het schip , of van het schip op de
vloeistof, dat met elkander in evenwigt bestaat, en dat ;
ook wel het kenmerk oplevert waar het lek zich bevindt. l
l Vl/`anneer men nu op de opene naad of hetboutgat,
i waar het water doorstroomt , b. v.: een reepje of
stukje LEER of dergelijk zacht en ondoordringbaar lig-
ohaam plaatste , dan zoude het dadelijk door het water '
gedrukt worden , en zich onmiddellijk naar de opper-
vlakte der opening buigende, het lek stoppen, en hier
l
l
l