HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 13

JPEG (Deze pagina), 692.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

...... ll _..
beschadigd is gelost, en alzoo beduidende sommen ge-
spaard zijn, die de Assuradeur heeft moeten vergoeden.
En heeft dit heilzaam behoedmiddel die gunstige wer-
king op alle bodems met ./llos belegd, -zoo als de ei-
genschap daartoe aanleiding geeft- dan zal het toch niet
zóó geheel zonderling klinken, of buiten den grens van
_ waarschijnlijkheid liggen, dat er wel een tijd kan komen,
, dat Heeren Assuradeurs , bij het sluiten van een assu-
fl rantie­post op de lading zullen kunnen vragen: ,, is
l ,, ACJLSCILZQ7 met geteerd ./7I0s­papz'er belegd? " en
welligt geneigd zijn eene tegemoetkoming in de premie
ä toe te staan voor de mindere risico die loopen. -
De toekomst beslisse.
5 Kapitein nn Bonn, voerende het fregatschip de P7`Z·7lS·
i van Omnjje, behoo1·ende aan den Heer N. nn Cocu,
gaf mij eene openhartige en voldoende getuigenis , ,, over het
I ,, M0s­papz'er hoogstens tevreden te zijn," en ZEd. be-
schouwde het voor alle, maar inzonderheid voor sche-
j pen die eene tweede en derde huid kregen, als onbe-
, taalbaar; dewijl het papier, onder het koper gebragt
" en in aanraking met vocht komende, zwelt, dadelijk alle
naden, boutgaten en openingen in de huid zóó volko-
men sluit, dat het schip potdigt is; - dat ZEd. in de
noodzakelijkheid was geweest, na de kopering, een en-
kel blad van de huid af te nemen, en toen bevond, dat
het M0s_papz'e1· uitmuntend op den bodem gesloten zat,-­
en op dien grond ZEd. het aan ieder belanghebbende
zoude aanbevelen. ­·­­ ZEd. maakte opmerkzaam
om de grondstoffe gr0t·e1· te bewerken , ten einde meer
stevigheid of sterkte aan het blad te geven; maar welke
verbetering reeds door mij was ingevoerd.
Van deze zwelling of uitzetting der llT[os­bladen kan
men dadelijk eene proef nemen, en het tevens vergelijken
tegen het gewoon Beleg-papier, b. v.: wanneer men een
reepje van beide in een glas water legt; het geheel op-
pn
, c lr