HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 12

JPEG (Deze pagina), 709.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

i - 10 -
j ,, belegd, en zóó digt vaart, dat er nog geene pomp is
E ,, aangeroerd. Dat dit uitsluitend gebruik bi_j hen berust
,, op de voldoendste uitkomsten die zi_j meenen verkregen
,, te hebben, welke voor ieder Reeder of Reederij afdoende
j ,, zijn, en wel: bijeen schip,- door den Heer]. Senourns te
j ,, Dordrecht gebouwd, en onder den ltopcrhuàl met bla-
l ,, den Jllos in teer bewerkt belegd;-­- dit schip in de
ï ,, Oostzee zijnde, raakte in het i_js bezet, doch kwam jij
i ,, te Schiedam te huis en had verscheiden bladen koper jj
,, van de huid verloren; terwijl l1et.1Hos­ymp£e»·, als een l
e ,, zelfstandig ligehaam, den bodem bedekt hield , enhet
i ,, schip daardoor zoo digt was gebleven , dat de lading zon- ;
j ,, der de minste beschadiging werd uitgeleverd; - maar
,, daarna , het ]l[0s­ympz`er van den bodem afnemende,
i ,, om het wederom op nieuw te be'eggen, te doen kope-
,, ren en herstellen, hetzelve lek werd bevonden, zoodat ·,
,, alhier het behoud der lading en welligt ook van het
,, schip uitsluitend aan het Bele_g‘­Jl[o.s­]1c¢pz'e7‘ was toe te ti
,, schrijven en toegeschreven werd." De Heer '1`. VV. j
Vmismirs, Directeur van de Sleephelling-Societeit alhier, ·
i van die bevinding ooggetuige geweest zijnde, heeft mij li
dit geval in gelijke omstandigheid verhaald; en voorze-
ker, dunkt mij, kunnen er geene gewigtiger daadzaken
voor het groote nut van het ]II0s­]2apz'er pleiten - terwijl
die krachtige middelen sterk genoeg zijn, om alle voor-
i oordeelen, die er tegen het gebruik bestaan, te overwin-
i nen, daar tevens een veiligen waarborg opleveren
voor Boekhouders van Reerlergjen, die ten behoeve der-
zelve van het Mos-papz'e¢· gebruik maken.
Indien wij deze zóó belangrijke uitkomst van toepas-
i sing mogen maken op al de bodems der schepen, die met
l 3l0s­;0ape'e7· zijn belegd, dan zouden wij ook veilig
kunnen aannemen, dat, zoo het algemeen was ingevoerd, `
menig schip behouden te huis zoude gekomen zijn ,
welles lading. door leklcing veroorzaakt, nu gedeeltelijk
a