HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 11

JPEG (Deze pagina), 740.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

L ­­ 0 ­-
l
l Baar het mi_j bekend is, dat insgelijks sommige Heeren
Seheepsrecders van meening zijn, mede eene proef van het in
éfeer bewerkte blad voor hunne schepen, te nemen .; ten
minste dit opmakende uit de verschillende aanvragen, die
ik desvvegens heb ontvangen, zoo heb ik besloten dit Stukje ,
zoo wel ter hunner onderrigting als voor die belanghebben-
den , welke met de zóó gunstige eigenschappen en het aan- [
B bevelenswaardige van het Mos niet bekend zijn , te schrij ven ;
ten einde aan te toonen de echte bronnen, waarin
even volledige als onpartijdige getuigenissen kunnen be-
komen, ten opzigte van een jproduct, dat onmisbaar, in
hun welbegrepen belang , gebezigd behoort te worden.
Bescheiden neem ik de ­v1·ijheid hierbij te voegen, dat
de aanbeveling tot het gebruik van M0s­papz'er geenszins
bij berust of van mij uitgaat, noch , dat het goede
daarin vervat, gegrond is op waarschijnlijke uitkomsten
· of bloote verzekeringen, maar op gevestajgde daadza/ten,
op proefnemingen en zoog‘eluM;zZg‘e als sielltge uz'M:0m.sZen
ver/w<eg‘en door des/aundtge en ter g0edernaa¢n.staa1z­
V depersonen , die uz'1fsZuz`tend hun ezl;;‘enbelang",­-zoo als
r pligt ·gebiedt-raadplegen , en op mi_j geene de minste
betrekking hebben, welke aanleiding zoude kunnen geven
tot een partijdig berigt; terwijl gewis het aanhoudend ge­·
_ bruik ontwijfelbaar het kenmerk in zich bevat, dat door
hen', -­om gevvigtige redenen- het gezfeemlJI0s­j·2r1pie1·
voor het beleggen van schepen voordeeliger en doelma-
tiger, dan alle andere vvijze van beleggen , wordt bevonden.
Bij deze verklaring - die ontegenzeggelijk in de
voortdurende bestellingen opgesloten ligt ··­ gevoel ik mij
geregtigd nog verder te voegen: dat de Heeren nn Gnoor,
Ronnums & Co, mij verzekerd hebben, ,, zij over het
,, ./VI0s­papz'e1· zóó bijzonder tevreden zijn, dat, hoevele
,, schepen ook mogen bouwen, de bodems met dit
,, heilzaam product belegd zullen worden; dat ruim zes
,, weken geleden , een hunner schepen op nieuw er mede is
M
, · {B