HomeHet nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepePagina 10

JPEG (Deze pagina), 748.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 15.28 MB

_... 8 ....
§
F. HAVERKAMP, voor de C'0mmercz'e­C0nzpagnz'e te Middel-
burg, mede tot het gebruik van geleerd ./7I0s­pa;0z`er
besloten , zoodat er reeds tot op dit oogenblik ruim 50,000
bladen zijn verzonden, en daarenboven bestellingen be-
, staan, voor al hetgeen de Heeren J. Scuoirrim, Haven-
; xcazvxp ­- en nm Gaoor , Ronmrms & Co. berekenen kunnen ,
in den loop van dit jaar, noodig te hebben; aan wel-
ker uitvoering men thans bezig is; zoo als ik mede ieder 0
oogenblik, ­- volgens het besluit van Zijn Excellentie
den Dmncrmm-GENERAAL nan llhxrmz, ­- orders voor
de behoefte aan de Departementen Amsterdam en Rot-
terdam, voor geteerde bladen Mos te gemoet zie.
r Ingevolge van dit zóó buitengewoon toenemend debiet
werd het noodwendig beschouwd , de Fabryk meerdere
i uitgebreidheid te geven, door de fabricering te vermeer-
deren en de droogzolders te vergrooten, ten einde in
staat te zijn, zonder oponthoud, aan het verlangen der ‘
gebruikers te kunnen beantwoorden; waarin ook het
buitengewone drooge vooijaarsweêr mij zeer behulpzaam
is geweest; dewijl het ]II0s­óZad, geschept zijnde, moei- V
jelijk droogt en daartoe tijd wordt vereischt; schoon
deze uitbreiding mij thans in staat heeft gesteld -- voor
zoo verre de noodige grondstof te bekomen is ­­­ om
vrij geregeld aan elke aanvraag te voldoen, indien maar a
de orders in tijds gezonden worden.
Van de grondstof (ruwe Jüos) sprekende, kan alhier
met zekerheid vermeld worden , dat dezelve niet altijd
ruim voorhanden is - strenge en aanhoudende Winters,
drooge zomers en andere omstandigheden kunnen zoo-
danig invloed op het Mos en ]|Ios·vz`s.s·c/een uitoefenen ,
dat er jaren geweestlzijn, waarin het genoegzaam niet te
w bekomen was; terwijl de prijs van den geringen voorraad
buitengewoon hoog stond;- maar werd ook het gebruik
van Mos als BeZeg­óZad bij de scheepvaart algemeen,
zoo zoude, zelf in de overvloedigste productie, de hoe-
veelheid in geenen deele voor de behoefte toereikende zijn.