HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 9

JPEG (Deze pagina), 700.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

7
Aldaar waren in 1892, na den dood van den Melitar,
allerlei twisten ontstaan. Ten slotte gelukte het aan den
rechtmatigen pretendent NIZAN[­UL-MULK, den oudsten zoon
van den overleden Mehtar, om zich op den troon te plaatsen.
jl Engeland wenschte hem te steunen , tevens om alle inmenging
; van Rusland te voorkomen. Dr. Ronnrvrson, door zijne
reizen in Indië bekend, werd als Engelsch gezant met een
lijfwacht van 3 officieren en 50 Sikhs , gezonden naar Chitral,
ei, de hoofdstad van het land Chitral, ter bescherming van den
vorst. Hij moest daartoe met die colonne, midden in den
winter, te midden van sneeuwstormen een weg alieggen
van 360 kilometer (I), in een onlierbcrgzame streek, waarin
sommige bergen een hoogte van 4000 Meter bereiken!
Gelukkig werd Ronnivrson door de bevolking en door
Niznivi op vriendschappelijke wijze ontvangen (1892). Tot
1894 gingen dan ook de zaken in Chitral voor Engeland
naar wensch. 1n laatstgenoemd jaar werd Ronmvrson naar
Mastuj verplaatst. De lijfwaeht bleef echter te Chitral.
A Den 1’II°" Januari 1895 werd NJZAM, op last van zijn
ll broeder Anrn verraderlijk vermoord , welke laatste zich nu
op den troon van Chitral plaatste.
Het schijnt dat de Engelschen aanvankelijk meenden met
een geringe macht orde op de zaken in Cliitral te kunnen
stellen, nadat hun bescherrneling was vermoord geworden.
I Althans, Roismvrson rukte dadelijk met een kleine colonne
van j 400 man, samengesteld uit detachementen van de
Britsehe garnizoenen te Mastuj en Gupis, naar Chitral op,
bj welke plaats den 31sI°“ Januari 1895 werd bereikt. (I)
(I) Dit was de weg van Gilgit (in het Noorden van Kashmir) naar
Chitral, daar de weg van Pcshaxver naar Chitral door de vijandig
gezinde landen Swat en Bajaur voerde (300 kilometer).
(I) Op den weg van Gilgit naar Chitral, hadden dc Engclschen, als