HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 6

JPEG (Deze pagina), 691.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

l
r
, x
44
Het hoofdmoment , waardoor de door ons in Indiƫ gedane
expedities van den laatsten tijd, zich onderscheiden van
de expedities van andere Rijken in of nabij hunne over-
zeesche bezittingen, is het totale gemis van het bewegings-
element in strategisehen zin. De eenige expeditie van de jj
laatste 25 jaar, in onze overzeesche bezittingen flink en _
goed ten einde gebracht, is die tegen Lombok, alwaar de j
vijand massaal standhield vlak bij de kust. (Tjakra Negara *
ligt op 6 a 7 kilometer van Ampenan). Qt-
Men moet de oogen niet sluiten voor hetgeen anderen
weten tot stand te brengen, met dezelfde of zelfs met veel
geringer hulpmiddelen dan die welke wij bezigen. Blijft men I
alleen, en nog wel met onloochenbare zelfgenoegzaamheid,
het oog gevestigd houden op eigen werk, men wordt zeer
eenzijdig in zijne oordeelvellingen. Zelfverheerlijking in
eigen kring (iets geheel anders dan een gepast gevoel van
eigenwaardel), zonder acht te slaan op hetgeen anderen
tot stand brengen, moet leiden tot stilstand en zelfs tot
achteruitgang. Individueele heldendaden (niet zeldzaam bij ,
ons Indische leger) verdienen waardeering. Doch men late l
zich door die daden niet op een dwaalspoor brengen, ver-
lieze het woud niet uit het oog door het bewonderen van
de boomen. lndividueele heldendaden , zelfs eene uitmuntende
tactische troepenaanvoering, leveren geen duurzaam succes i
op wanneer de opperste leiding faalt. Geen tactische zege i
baat, wanneer er niet in strategischen zin partij van ge- ik
trokken wordt. Deze grondwaarheid van de theorie der _
oorlogvoering worde niet uit het oog verloren. I
Over onze oorlogvoering in Atjeh is reeds meer dan eens V
in den vreemde een ongunstig oordeel geveld. Het gaat
niet aan, op hooghartige wijze die oordeelvellingen te
qualiiiceeren als uitingen van naijver. Laat ons liever, <
Fi
l