HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 5

JPEG (Deze pagina), 562.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

l
4
ls
(ir
De Gbitralexpeditie is zóó merkwaardig en de Engelsehen
zijn daarbij zóózeer aan hunne tradities getrouw gebleven,
dat het niet ondienstig schünt een kort overzicht van die
expeditie te geven. Zij is daarenboven hoogst leerrijk voor
l ons, Nederlanders. is weder een bewijs te meer voor
i de stelling dat in iederen oorlog, doch bovenal in den
j krijg van een beschaafden Staat tegen geheel of ten deele
J onbeschaafde volken, de hoogste wijsheid ligt opgesloten
in de woorden van Frederik den Groote: ~De geschied- . '
j boeken lGG1'Cll dat steeds en alom het geluk was aan de
l zijde der aanvallende bevelvoerders. Meent niet dat een
* Generaal door onbeweeglükbeid overwintw
H Eene vergelijking van den oorlog van Engeland tegen
i Chitrai, inet dien van Nederland tegen Atjeh, doet het
ij sehrille contrast in het oog springen dat er bestaat in de
I. wijze van oorlogvoeren van beide Koloniale mogendheden.
{ Trouwens, gedurende de twintig jaren dat wij in Atjeh aan
gg het sukkelen zijn, zijn er zoowel door Engeland, als door
Frankrijk en andere Koloniale mogendheden, buiten Europa ,
tal van oorlogen gevoerd en gelukkig ten einde gebracht.
ii
l
l