HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 20

JPEG (Deze pagina), 670.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

r
V
r
l.
18
worden gebracht, hetgeen per slot van rekening het geheele
Atjelische volk ten goede komen zal (zie blz. 16), terwijl
het ons bevrijdt van een drukkenden last en van een
‘ weinig eervolle positie. kunnen daartoe over voldoende
maritieme middelen beschikken om de geheele Atjehsche
kust effectief te blokkeeren (') en tevens, zoo noodig,
· . V,
20,000 man op Atjeh concentreeren
Zoo ooit, dan is voor dit doel eene leening (te ver- E
deelen over Moederland en Indië) aan te bevelen. Vlfant ;
deze leening zal, op indirecte wijze, productief zijn, ,
omdat zij ons de eindelooze uitgaven bespaart, die de
tegenwoordige oorlogvoering op Atjeh veroorzaakt.
Ten slotte maak ik de woorden, die VAN H1·iU·rsz als A.
motto op zijn werk: »/De onderwerping van Atjeh zz heeft
geplaatst, tot de mijne:
(') De kust vormt .­tjeh’s kracht of zwakte al naarmate van onze i
houding. Zoo wij een krachtig olïensief aan de landzijde, combineeren A
met eene effectieve blokkade, kan Atjeh ons niet lang weerstaan.
Van der Heyden zag dit ook in toen hij, in 1878, alle havens van Atjeh Y
behalve Olehleh en Edi sloot. En nadat hem bij brief van den Gouverneur-
Generaal van 7 l·`ebr. 1879 gelast was, dien maatregel in te trekken,
seinclc hij 5 Juli d. a. v. aan den Landvoogd, dat hij de havens op nieuw
had gesloten, ditmaal op zijn eigen persoonlijke verantwoor- jg
delijkheid. Door den drang der Regeering, ging die sluiting weder over `
in een gebrekkige scheepvaartregeling. Zij die den brief van den Gouv.­ F'
Generaal van 7 Febr. 1879 lazen, zullen begrepen hebben waar de schoen
wrong!
Schreef ik ten onrechte in het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gra-
venhage van 3 Sept. ll.: ,,Het heeft ons totheden, voor een on voo r waar· ,
delijke blokkade van de Atjehsche kust wellicht minder ontbroken aan _
maritieme middelen, dan aan den vasten wil, aan de energie om zonder
aanzien des persoons, en zonder het naar de oogen zien van derden
die geen partij zijn in den strijd, de blokkade te handhaven."?
(Q) Zie Dagblad 3 Sept. 1893. <"l
k
" s