HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 19

JPEG (Deze pagina), 649.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

17
· tuiging veld winnen {Za! 1:er«Ze»·0 Zeqcïzwaï/al áopc/cos ?0{áS” (ik
cursivcer), . .. docl1: ««Toen weldra het door ons bezette
gebied steeds meer werd ingekroinpcn, öcmziemz/e z/c zeer'/s
Zot wziwrZeMeM geworden part? der 0¢zvw·.z0enZy,ten¤» (ik cur-
` siveer).
­¤‘« En in het Atjehsche heldendicht: Hikajat prang
Kömpeuni, zegt de Atjehsche dichter 0. 1n. (N91):
~Zooals de Kömpeuni thans te werk gaat, krijgt zij Atjeh
nooit. Billijk was de éénoogige Generaal!»« (')
Wil men dan ook het einde, men verlate den weg van
inactie, waarbij twijfelachtige bondgenooten door ons betaald
worden, om in onzen naam wat te vechten, terwijl wij er
ons op beroemen, dat we zoo heerlijk rustig achter de linie
liggen !
Van den aanvang af heb ik het betreurd, dat het Neder-
landsche gouvernement er toe is overgegaan een verbond
te sluiten (tegen betaling onzerzijds!) met ee11 man die
antecedenten heeft als Teukoe Oema (-Djohan), vooral
omdat zulks geschiedde in ee11 tijd toen wij reeds het stelsel
l van afwachten (inactie!) hadden aanvaard. Zoodoende zijn
onze soldaten, zoo zij een enkele keer uitrukken, afgedaald
tot den rang van hulptroepen van dezen Atjeher, waardoor
de minachting die de vijand OllS toedraagt nog slechts is
M vergroot. Nu wij echter voor een fait accompli staan,
moet het gesloten vcontractv onzerzijds worden nagekomen,
zoolang onze bondgenoot zijn woord niet schendt. De rolle11
moeten echter worden verwisseld: zijne benden moeten als
onze hulptroepen deelnemen aan den strijd.
Er moet met kracht worden opgetreden. De vijand
moet door de meest rigoureuze middelen tot onderwerping
" (') [bid H blz. 122.