HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 17

JPEG (Deze pagina), 667.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

15
moeten stemmen. Want aan dat aanbod was een inislnkte
Nederlandsche expeditie voorafgegaan. Mi slukt, omdat, toen
de vijand zich na de landing onzer troepen naar het vbin-
nenlandzz terugtrok, de expeditie werd gestaakt ofschoon
W nog in geen enkel opzicht het beoogde doel was bereikt.
i,., Geen spoor van strategisch offensief. Engeland bood ons
zijn hulp aan Zóóver is het niet gekomen. De gevangenen
van de Nisero werden door Nederland vrijgekocht. Ware
de vereenigde expeditie doorgegaan, wij zouden van nabij
een doorgezet strategisch offensief hebben aanschonwd en .... ,
naar ik hoop, veel leering uit de expeditie hebben geput.
Aan moed ontbreekt het onzen soldaten evenmin als den
Engelschenl Wat dezen verrichten kan dus ook van onze
troepen worden gevergd.
En wat den Atjehoorlog betreft, hoevèr ons gedurende
meer dan 20 jaren springen van den hak op den tak
en ons voortdurend gemis aan doorgezet strategisch
offensief ons van het einddoel van den oorlog hebben
verwijderd, wie zal het zeggen?
‘ Een zekere (steeds veranderende!) kracht, die voort-
durend wordt aangewend, levert een geringer resultaat
op dan een grootere kracht die echter op een gegeven
tijdstip wordt ontwikkeld. Zelfs al is het verschil in krachts-
N ontwikkeling in beide gevallen zeer groot , indien in ’t eerste
ix geval de kracht slechts lang genoeg wordt aangewend, zoo
wordt het totaal van de verbruikte kracht grooter dan in
het tweede geval.
De illusie van lien die meenen dat ons volhardingssysteeni
met onvoldoende krachtsontwikkeling , de Atjehers ten slotte
zal doen buigen, moet verdwijnen na de bestudeering van
Dr. SNOUCK lluneironrrfs werk over dit volk. En zoo
iemand bevoegd is de Atjehers te beoordeelen dan is