HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 14

JPEG (Deze pagina), 675.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

V l2
zich liever tot het uiterste zoude verdedigen, dan eene
capitulatie te sluiten met den vijand 4
Gnausnwrrz zegt terecht: ««Es giebt Falle, worin das
höchste ‘Nagen, die höchste Weisheit ist.»/ Voor zulk een
geval zag Generaal Low zich hier geplaatst. Ofschoon
dan ook de afstand van Miankalaï tot Chitral niet minder ff
dan 150 kilometer bedraagt, en door het hart van het ir
vijandelijke land voerde, aarzelde hij niet met den meesten
spoed hulp te verleenen. Daar hij echter met de geheele
macht niet snel genoeg kon oprukken zond hij eene vliegende ‘
colonne van 500 man onder Generaal Garaonn vooruit.
Reeds had Garraone, na een kort gevecht, Dir bereikt en
dit Staatje aan Engeland onderworpen, toen hij vernam
dat Dr Ronnnrson c. s. was ontzet door de colonne KELLY,
· die, zooals zagen van Gilgit uit (360 kilometer) naar
j Chitral was opgerukt.
l Het bleek later dat deze colonne , na te Gupis en te Ghizi
nog eenige versterkingen te hebben aangetrokken, en na
i de door den vijand ingesloten bezetting van het fort Mastuj
J te hebben ontzet, den 20 April te Chitral was aangekomen, ,
dat den voorgaanden dag door den vijand vrijwillig was
l ontruimd geworden.
A Het energiek en doortastend optreden van de Engelschen ,
hunne zoo snel op elkander volgende overwinningen, hadden
zulk een indruk op de bewoners van Chitral gemaakt, dat W
. UMRA-ICHAN gaandeweg door al zijne volgelingen werd ver-
laten en dat ook Snnn-AFZUL het beleg van het fort te
j' Chitral opgaf.
5 maal had UnnA­I{HAN per brief aan de bezetting vrijen
aftocht naar Gilgit aangeboden. Den volgenden dag zond hij zells zijn
eersten minister naar het fort om over dien aftocht te onderhandelen.
j Beide pogingen bleven natuurlijk zonder resultaat. (Zie ,,The Chitral
Campaign" by H. C. Tnonson, 1895).