HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 13

JPEG (Deze pagina), 671.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

if
l ll
Na nog des avonds een versterkt kainpement te hebben
Sv opgericht, rukte Bnrrrn den volgenden morgen met nage-
noeg het geheele bataljon vooruit, verdreef kleine vijan-
delijke afdeelingen en verbrandde eenige dorpen van waaruit
was gevuurd geworden. Daar de vlotbrug des nachts door
, den stroom was uiteengeslagen, ware het raadzaam geweest
met het geïsoleerde bataljon niet verder vooruit te gaan.
Bnrrrn echter rukte op naar Miankalaï, alwaar hij evenwel
, ten 12 uur °s middags) van alle zijden door een zeer
groote overmacht werd aangetast. Byrrvn besloot nu terug .
. te trekken. De terugtocht geschiedde met voorbeeldige
l orde en koelbloedigheid, zoodat de colonne betrekkelijk
· geringe verliezen leed (2 oflicieren en 2 man gedood,
22 man gewond). Toen de vijand gekomen was onder
V het bereik van de artillerie op den linker oever op-
·,- gesteld, kwam de vervolging tot staan. Kolonel Bnrrrn
X zelf sneuvelde toen hij bijna het versterkte kamp had
bereikt.
, De overtocht van de hoofdmacht had verder zonder
li stoornis plaats, daar de vijand zijn hoofdinacht had verza-
meld ter verdediging van Miankalaï, de hoofdstad van
‘ Bajaur.
Dank zij het krachtig doorgezet offensief der En-
gelschen, werd echter Miankalaï na een gevecht met dui-
` zenden vijanden, genomen.
Hier vernam Low dat de kleine Britsche bezetting van
het fort te Chitral, door de duizenden volgelingen van
SHER-AFZUL zóó in het nauw gebracht werd, dat zeer
li. spoedige hulp dringend noodzakelijk was. Het gold de be-
` vrijding van de landgenooten wier lot, wanneer het fort
stormenderhand mocht worden ingenomen, niet benijdens-
` . waard zou zijn, daar te verwachten was, dat de bezetting