HomeDe Engelsche expeditie tegen Chitral in 1895 beschouwd in verband met den oorlog van Nederland tegen AtjehPagina 12

JPEG (Deze pagina), 665.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 13.99 MB

10 `
3C brigade) voor de beveiliging van de achterwaartsche ver-
bindingen; met de rest, dus 9 a 10.000 man, werd voort- E:
gerukt. Khar werd genomen na een vernieuwd gevecht
` tegen 5000 Swatis. Bij Aladand werd over de 5; 20 M.
breede rivier Swat onder `s vijands vuur een brug geslagen. lg.
Nadat de 2° brigade gedurende den bouw van de brug 2
den vijand met geweervuur had bestookt, werd deze door
het 118 Regiment Bengaalsche lanciers, dat beneden de
b1·ug de rivier doorwaad had, op de vlucht gedreven. Y
Door deze vernieuwde overwinning lag de weg naar de
vallei van de Panjkora voor de Engelsehen open. _
Het snelle en besliste strategisch offensief der Engelschen , l
hun met succes bekroond krachtig tactisch oiiensief en ­
hun energiek optreden om van de overwinningen partij te
z trekken, dit alles had de tegenstand van de Swatis ge~
broken. ·’­
Nu lag de beurt aan Bajanr het eigenlijke gebied van Q
· U1nra­Khan en eerst nadat dit zegevierend zoude zijn
doorgetrokken, zoude de grens van Chitral zijn bereikt. j
Bij den overtocht van den Panjkora, die de grens vormt Ԥ
, tusschen Swat en Bajaur, leed een Engelsch bataljon Guides
. onder kolonel BATTYE ee11 klein échec. Nadat de genie =
onder ’s vijands vuur in der haast ee11 vlotbrug had ge-
_ maakt, moest nl. dit bataljon, met het oog op de dui-
~ zenden vijanden die in de nabijheid waren, op genen oever 0
eene stelling bezetten ter bescherming van den overtocht
_ der hoofdrnacht, die den volgenden morgen zoude plaats
hebben. Kolonel BA·r·rYn zoude tevens de zich in de on-
middellijke nabijheid van het overgangspunt bevindende
vijanden verjagen en eene verkenning doen uitvoeren om `
de opstelling van ’s vijands hoofdmaeht uit te vorschen.
(13 April). ' `
è
. "’