HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 642.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

o. per am. [ 5000.
Rekent men per kilometer voor exploitatiekosten gemiddeld f 3000, zooals bij de
Staatsspoorwegen wordt aangenomen, dan is er eene totaal bruto opbrengst noodig
van [ 8000 per kilometer, om de exploitatiekosten en de renten te dekken.
Dat is eene bruto opbrengst van nog niet /` 22 per dagkilometer.
De bruto opbrengst der volledig in exploitatie zijnde spoorwegen in Nederland
bereikt of overtrelt dit cijfer. ll
De onderhavige spoorweg heelt niet alleen gemiddeld een matig lokaal verkeer.
maar ook een groot internationaal en transito verkeer te wachten tusschen Engeland
en Duitschland.
Bevoegde bcoordeelaars, als de Kamer van Koophandel te Harlingen, de handel-
lirma’s aldaar, de Kamer van Koophandel te Hoogeveen, die te Osnabrück en anderen,
zijn hierover eenstemmig.
,« En wat alles afdoet, de feiten hebben het reeds bewezen. (Zie bijlage B, alinea 2.)
r' Tot staving onzer meening voegen wij hierbij eene kopy van een adres door de
Kamer van Koophandel te Harlingen aan Uwe Eccellentie gericht, in dato ‘l I September 1875;
één dito door de voornaamste handeltirn1a’s aldaar, in dato 28 September [875;
een verslag van de Kamer van Koophandel te Hoogeveen, waarin op pag. 5 over
de lijn gesproken wordt;
een verslag der Kamer van Koophandel te Harlingen over de handelsbeweging
. aldaar in 1875. (Bijlage F.);
en eene brochure waarin, uit oflieiële bescheiden, de vermoedelijke beweging op
de lijn is aangetoond. (Bijlage G);
al hetwelk, naar onze bescheiden meening, een gegrond recht geeft om eene meer
dan voldoende opbrengst te doen verwachten.
l