HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 690.29 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

FINANCIEEL 0’EllZIEIl'l`.
De weg van Harlingen tot Salzbergen heeft eene lengte van #167-*170 kilometer,
van welke *115-’l20 op Nederlandsch grondgebied komen.
L llet uit te geven kapitaal is geraamd op 10 ad 17,000,000 gulden, voor gronden,
` bouw, uitrusting enz.
Hierbij eene subsidie welke ten hoogste f 4,000,000 bedraagt en bestemd is om
. het verschil tusschen de nominale en reeele waarde van het uit te geven kapitaal aan
te vullen.
De raming van kosten is dus per kilom. f 100,000.
Over het uit te geven kapitaal wordt eene rente gevorderd van ten hoogste 5 0/0
’sjaars (welke uit de opbrengsten moet gevonden worden) derhalve hoogstens f850,000
of per kilom. f 5000.
Rekent men per kilometer voor exploitatiekosten gemiddeld f 3000, zooals bij de
Staatsspoorwegen wordt aangenomen, dan is er eene totaal bruto opbrengst noodig
van f 8000 per kilometer, om de exploitatiekosten en de renten te dekken.
Dat is eene bruto opbrengst van nog niet /` 22 per dagkilometer.
De bruto opbrengst der volledig in exploitatie zijnde spoorwegen in Nederland
bereikt of overtrelt dit cijfer.
De onderhavige spoorweg heelt niet alleen gemiddeld een matig lokaal verkeer.
maar ook een groot internationaal en transito verkeer te wachten tusschen Engeland
en Duitsehland.
Bevoegde beoordeelaars, als de Kamer van Koophandel te Harlingen, de handel-
Iirma’s aldaar, de Kamer van Koophandel te Hoogeveen, die te Osnabrück en anderen,
zijn hierover eenstemmig.
lin wat alles afdoet, de teiten hebben het reeds bewezen. (Zie bijlage B, alinea 2.3