HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 777.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

4
schelijken der in Friesland ontworpen spoorwegen; zij beloofden aan concessionarissen
eene krachtige ondersteuning; zie bijlage A, hoofdstuk XH, pag. 12 en volgg.
De Provinciale Staten van Drenthe besloten niet alleen een subsidie van /' 50,000
toe te zeggen aan deze onderneming, maar vaardigden ook eene deputatie aan de
Hooge Regering af, om die onderneming in Hare ondersteuning aan te bevelen.
De Gemeenteraad van Harlingen besloot voor f 100,000 deel te nemen, toen wij
met eene andere firma over de tot standbrenging onderhandelden.
Bolsward nam deel voor [ 100,000.
Haskerland » 25,000.
Schoterland » 25,000.
Aengwirden >> 5,000. ­
Dalen >> 15,000.
Koeverden wees een subsidie van [ 12,000 aan.
Hoogeveen » 10,000.
Andere gemeenten zeiden ons hun steun toe, indien de zaak tot stand kwam.
g Vele partikulieren waren gereed voor een aanzienlijk bedrag deel te nemen, toen
door bizondere omstandigheden de onderhandelingen met bedoeld huis afsprongen (zie
F bijlage is.)
Zoowel vóór als na dien tijd hebben de Kamers van Koophandel ons hunne onder-
steuning toegezegd bij de tot standbrenging onzer onderneming, en zijn er onderscheiden
adressen in dien geest aan de Hooge Regering gericht (Bijlagen G, D en E pag.
Y Nog meer.
F Niet alleen onderscheidene gemeenten, als Sneek, Haskerland. Schoterland, Hooge-
veen en anderen namen deel in de voorloopige kosten, ook een aantal partikulieren,
u waaronder van de aanzienlijkste Friezen, deden zulks nog dit jaar.
1 Ons dunkt, bewijzen te over voor de algemeene belangstelling, voor de algemeene
overtuiging, dat deze lijn van de grootste beteekenis is voor Friesland en Drenthe.
En wij twijfelen er geen oogenblik aan, of ook thans zullen de genoemde lichamen en
personen en nog vele niet genoemden, en bovendien de zich vormende en de gevormde
comités op nieuw van hunne belangstelling doen blijken, nu er redelijke kans bestaat
ons project te zien verwezenlijken.