HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 593.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

-C - -7 `«_A­`.-,` zh, vuil
den spoorweg van Harlingen langs Arum, VVitmarsum, Bolsward, Sneek, IJlst, Uit-
wellingerga, Joure, lleerenveen, l/lildam. Noordwolde, Vledder, Diever en Dwingelo.
Ulfelte, Ruinen, Hoogeveen, Ooster-Hesselen, Dalen en Koeverden, naar de Duitsehe
grenzen in de richting van en tot Salzbergen, onder voorwaarde, dat aan deze onder-
neming door den Staat eene subsidie van Vier Millioen Guldens worde verleend;
dat zij, hoezeer het hun onnoodig schijnt Uwe Eeeellentie te wijzen op het groote `
belang hetwelk de betrokken Provineien en dus het Rijk bij het tot stand komen van
dezen weg hebben, evenwel de eer hebben hiernevens eene Memorie van Toelichting
met eenige desbotrellende bijlagen aan Uwe Eeeellentie aan te bieden, ten bewijze van
de algemeen gevoelde behoefte aan dezen weg;
redenen waarom zij zich tot Uwe Eecellentie wenden, met het eerbiedig verzoek
aan de Wetgevencle Vergadering wel de noodige wetsvoorstellen te willen doen tot het
l verleenen der benoodigde subsidie;
dat indien evenwel onverhoopt bij Uwe Eeeellentie bezwaren moehten oprijzen
tegen de inwilliging van hun verzoek, zij Uwe Eeeellentie eerbiedig verzoeken hun deze
te willen meedeelen, ten einde zij in de gelegenheid worden gesteld die zoo mogelijk
uit den weg te ruimen.
’t Well; doende enz.
DR. GENTIS. A. KAPTIJN.