HomeAan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn, Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 708.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.74 MB

PDF (Volledig document), 7.88 MB

KOPY.
WOERDEN en ’S HAGE, 31 Dec. 1876.
Aan Zijne Eccellcutic
deu Heer Munster van Biiiiieiilamlsclie Zaken.
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Anmanes KAPTIJN, te VVoerden,
en JoHANNEs Hisnnnmk Gnwrrs, te ’sHage;
dat zij blijkens het hiernevens gevoegd afschrift geslaagd zijn de firma LESCANNE
PERDOUX, Avenue de Villiers 87, te Parijs, nadat een voorloopig contract op 31
Augustus ll. te Amsterdam gesloten in de uitvoering door de Oostersehe gebeurtenissen
vertraagd was, op 16 December ll. te verbinden tot den aanleg en de exploitatie van
den spoorweg van Harlingen langs Arum, VVitmarsum, Bolsward, Sneek, Illst, Uit-
wellingerga, Joure, Heerenveen, Mildam. Noordwolde, Vledder, Diever en Dwingelo,
Ulïelte, Ruinen, Hoogeveen, Ooster-Hesselen, Dalen en Koeverden, naar de Duitsche
grenzen in de richting van en tot Salzbergen, onder voorwaarde, dat aan deze onder-
neming door den Staat eene subsidie van Vier Millioen Guldens worde verleend;
dat zi` hoezeer het hun onnoodi‘ schi`nt Uwe Eecellentie te wizen o het ero
v J P c~ 0 6
belang hetwelk de betrokken Provincien en dus het Rijk bij het tot stand komen van
dezen weg hebben, evenwel de eer hebben hiernevens eene Memorie van Toelichting
met eenige desbetrellende bijlagen aan Uwe Eccellentie aan te bieden, ten bewijze van
de algemeen gevoelde behoefte aan dezen weg;
redenen waarom zij zich tot Uwe Eccellentie wenden, met het eerbiedig verzoek
aan de Wetgeventle Vergadering wel de noodige wetsvoorstellen te willen doen tot het
verleenen der benoodigde subsidie: