HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 5

JPEG (Deze pagina), 559.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

1
. V () () R VV0 OR 1).
1:

ä
r
Oflsekemz eem" kezf bekend mk ,1/72S?‘l')‘(///))è als kvmpsmz/,
de ]/eergmvikg een //0//mm/ op zyn Smm/.sï e7zmi.<krm»· is,
en dat veel em Wdevzeaz, gekeel rgfgesekeédevz crm rkvz f0e.smm/
der Texelseke Zeegmien; 200 kan eekfer de kekem/keid met
(lien Zeesf/md iïwkeerl 2¢2`f0g‘ene7z 0p de min ef meer gem-
sfiqe .sfevm2z2`n_q ten eacmzieïz eem (/af werk.
11//7?_(/(’77Z0C(kig6k en ïferegzi 5/(’i¢T/’.27U7L (/eer den ïear17·ar·kf{y.w‘ek
xréezacl van Vralerlcmrl en k Ve/k, kek ik eemïqe _qeqea·eks em-
lrem dek ?‘0(£SZL(H?Ck der Zeeqateze mn 7`eJ·e/ «·er:km«·/«/ ,·
me/ke, myjzzs inziens, ten keteeg strekkezz. een eene 1/eer/00-
pemle en teevzememle leerzcmrléïzg.
lle órezmen ïmemeiá ik kek geput, kek ik tor inzage u/.<
/{gj/regen crm rlif epsfel ner/ezïqeleqcl {er (fr;]/k· mk de
Tmeerk: Kamer 1/er 1S'1‘rzz‘e1z­Gezzerace/, 11:/e1·· Lea/en ny] ke/uw
r dat melkcmsl kam vetum ten deze zee//en uifórekqek.
_ l)e:e/ee kesmmz uit.-
NU. 1. Hist. Berigt wegens J. .1. 1zE1~;1.nsx1.J1J1e1<, l1C1’.k212`l1`k van
1575, <1<>o1· J. Komxr;.
il 2. l’uskmu·t vzw de 'l`cx0ls<·h0 Zccgaton, hij .m.xxNx~:s L(>U'1`S,
1680-$10.
I, :1. Scyllu en Clxauybdis, (100l` liapt. 1..u;msxs lH<.ND1.1H'1‘, met
k2l2.1`tCl1 vnu dc 13 en 14 ovuxv cu van 1715, 17715.
H -1. l*]1xgvls<·I10 A(11ll11‘ïl111(‘11`Sl{2l2l.1'1, 1T!)$>.

1