HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 20

JPEG (Deze pagina), 651.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

l ·
is .
j kaarten op de Sta<ls­l5ibliotlieek te Amsterdam berustende , i
j I alsmede andere oude kaarten, mij door deu Heer i·‘. l‘ll'LLl<llä
l alhier ter hand gesteld, vergeleken.

`V lllllüli '.`I10LLANl). WIJK AAN ZEE. l§lJl(lll'lN.
à `ADEl1EN.
· 1654. FRED. nr: w1n·r..8...3........ .... . . .... ..... .12. 14.18.
1664. H. noxianu ............ ­l...2...7.i.9. 6...8...6...7....12. .... 18. ‘
i 1697. cLA,xs nn 'lL1ES.8...~1·...ï2. 1
p 1745. Uitg. bij 0T*1‘ENs. ..... 4...2 .... ...9. .... .7....12. .... 18.
1817. N. Z.kam·t ..... . ..... 4...3 .... .10. ....8.10...6 ...... 9. 12.......9)...7.
p 1846. N. Z. kaart ............ ­L...5...7...9. .......... ...... .. 11.... .... ...7.
T De door den Raad van Amsterdam benoemde teehni-
sehe Commissie van Onderzoek, heeft in 1853 op eene
breedte van 9000 ellen langs de kust en 2800 ellen zee-
waarts dezelfde diepten gevonden, vroeger daar bestaan- T
4 de; met een zacht glooijend strand en eene stroon1-snel- W
heid Zrmgs de kust van 24 el in de minuut, áê mül in de E
j wacht, welke onvoldoende is om door sohuring verande- i‘
ring in den bodem te weeg te brengen. Zulk een strand,
. zulke gunstige gelegenheid is op geen ander plek in de
Noordzee te vinden, en onbesehroomd verwijs ik naar
hetgeen daaromtrent is gezegd in het rapport eener Com- {
. missie uit het Comité ter Bevordering der Doorgraving ;
van Holland op zijn Smalst, in dato 6 Deoember 1859,
zonder een woord terug te trekken. L
`
V Dit voordeel wordt bij doelmatige inrigting van den l
havenniond, door algeheele afsluiting van het kanaal niet l
sluizen behouden. Zoodra eehter uitwatering en spuijing
daaraan worden verbonden ten behoeve van andere dan
l seheepvaartbelangen, dan schept men ook hier de na-
deelig werkende oorzaken, wier gevolgen niet uit kurmen
j iiigm. l`
Met vertrouwen op de toekomst, eu op de hulp die j
kjüg V "