HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 15

JPEG (Deze pagina), 667.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

lïä
plan voor, waarbij door middel van een vangdani tot
1Vieringen, het ebbewater uit de Zuiderzee door het Nieuwe
Diep zoude worden geleid, ten einde den stroom in het
Marsdiep van de kust noordwaarts af te zetten. De llel-
dersehe kust zelve wilde hij 111CjB hoofden beveiligen.
In principe, welligt niet niet dat doel, is dat plan ten
uitvoer gelegd. De vangdain bestaat, de Heldersehe kust
is in plaats van hoofden, door een dijk beseherind, en-
het Sehulpengat verzandtïï Men zou haast denken dat
Kapt. LAU1mNs BRANI>LIG'l‘ de zaak goed inzag.
Het Landsdiep evenwel is digt gebleven: alleen zonde
ik, hoewel ik partij heb gekozen, den blaain van partijdig
te zijn welligt verdienen, indien ik naliet te vermelden
dat een ander gat ~­~ het Westgat ­- zieh vertoont.
Jannner eehter, dat naarmate het lllestgat zieh nxeer
naar het westen uitstrekt, de bank waardoor die van de
zee wordt afgeselieiden, zieh ook westwaarts beweegt en
wel in veel grootere inate. De bank toeh, die in lällï
7500 el in zee uitliep, besloeg in die zelfde rigting in 1851
$1563, in 1857 10,180 ellen, en heeft eene oppervlakte
van meer dan 250 bunders, waar inen 167 en 122 pal-
inen peilde tot eene diepte van 80 en ($1 verminderd.
zoodat daar alleen niillioenen teerling ellen zand zijn
nedergestort. Geen der gaten, die in deze rigtinghebben
bestaan, zijn deugdelijk goed geweest. ])e Oude en de
Nieuwe Slenk, het Boonsgat hebben slechts kortbestaan,
doordien de eb en vloed in de Noordzee dwars daarover
henen trekkende, steeds het zand van N. en Z. llaaks
daarin hebben afgespeeld. Door de hooge zee en bran·
Q ding , den tellen dwarsstrooni en de veranderl kheid van het
Westgat, wordt het niettegenstaande deszells breedte en
diepte steeds zeer gevaarlijk geacht, en weinig gebruikt,
alleen voor minder diepgaande sehepen.
`Wil nien nu niet niij deze beschouwing deelen en toe-
geven, dat nien niet het oog op de gesehiedenis der zee-