HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 14

JPEG (Deze pagina), 698.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

l
i
12
j de polders de Grie, de Kuil, de Nieuw Land en de Prins
p Hendrik polder, terwijl Eilj erland niet Texel werd verbonden,
‘ en ten. zuiden van Texel eene reede de Mok genaamd, ge-
l heel dooi· de zandplaat de Horst gevuld werd, terwijl op
sommige gedeelten van die zandbank in 1816 bij hoog-
1 water onderloopende, nu duinen worden gevonden.
De oppervlakte van den boezem is niet duizenden van
ï bunders verkleind, en de doortogt van het water tusschen
F Texel en de Helderselie kust aanmerkelijk vernaauwd;
j van 1816-1851 bedraagt die vernaauwing G3 ellen.
` De nadeelige toestand zoo even geschetst, bestaat dus,
en het gevolg is niet aelitergebleven. `Welke de toene-
1 ming der verzanding van 1857--1860 is geweest, is voor
j mij niet na te gaan geweest. Met afwijking van vroegere
l uitgaven der Hydrograpliische kaarten, waarop steeds ver-
meld werd, dat dezelve in de verschillende [jaren van
Q uitgifte was "l1erzien," staat op de uitgave van 1860
T slechts te lezen "druk van l8G0;" of dus de peilingen
die het resultaat zijn van het laatste onderzoek in kaart
jj zijn gebragt, kan ik niet zeggen.
Alleen weet ik, dat verschillende schepen, waaronder de
IV»'/M:/nz/im Lzzcén., de .l’M`/ips mn il[(l.7'72i$ en de Triton,
1 in 1800 in het vaarwater zijnde, niet loodsen aan boord,
1 hebben gestooten, terwijl zulks vroeger niet geschiedde.
gt ( )jiinerkenswaard ig ten op zigte van het Seliulpen gat is een
ik boek door Kapitein mtriziaxvsn1<.x1vnL1e·r in 1780 uitgegeven.
i Men maakte zieh destijds over de afneining der Heldersehe
E kust en de landaanwinning bij Texel bezorgd, en bespeurde
toen de eerste verondieping van liet Landsdiep, waarin
een binnendrenipel was ontstaan, waarop het sehip
l1'o«:sf«/em; van de O. l. Konipagnie, volgens attest van
l 43 loodsen, was vastgeraakt.
j Ten einde het Landsdiep open te schuren, ook ten
` einde het Sehulpengat digt te laten zanden, en aldaar
lj land aan te winnen, (zie zijne kaart bij O.), stelde hij een
[

l
‘ n
jj
M
i
à .