HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 12

JPEG (Deze pagina), 706.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

l
10
den bij Huisduinen ook ’s Heerengat, het Buysengat, het l
Uleygat, het Oogmergat. Op die plaatsen liggen nu polders
van de zee afgescheiden, deels door duinen, deels door dijken. ·
Het Y en de geheele Zuiderzee slibben voortdurend aan
zonder dat daar immer perioden van meerdere diepte, de
doorgaande verondieping hebben afgewisseld, en even als
de havens aan die wateren gelegen, zijn Calais, Dover, ‘
Ramsgate, Ostende, Londen, Hartlepool, Hamburg, Bre-
men en Hull voortdurend meer en meer aangeslibt, eene
vergelijking der beide Noordzeekaarten (als bijlagen hierbü)
toont zulks aan van af 1817 tot 1854. Zelfs zijn áazxevzs
als zoodanig van de kaart verdwenen , b. v. Nieuwpoort en
Gravelingen.
WVaar 111611 ook kome, zwem! zün de natuurlüke havens
aan verzanding onderhevig en voornamelijk die aan de
vastelands kust der Noordzee.
l)e noordkust van Hanover, de westkust van Dene-
marken, die van Groningen en Friesland deelen even
eens in dit lot.
De buitenton tusschen Vlieland en Terschelling b. v. in
E680 in 9 à 10 vademen water gelegen, ligt nu in sleelits 5.
ltedeneert men bij analogie met elders, men moet dan
wel erkennen, dat overal waar slibstoii"en of zand werden
aangevoerd, de havens te niet gingen, en dan is het moei-
jelijk mijns bedunkens voor de Texelsohe zeegaten; wier
toestand ten aanzien van de gelegenheid tot aanslibbing
i bij vergelijking zeer ongunstig is: eene uitzondering te
maken. °
lVant zoo als ik in den aanhef zeide, moet men bij
eene beoordeeling van den toestand en de toekomst van
de Texelsche zeegaten, dezelve niet als op zich zelve
j staande beschouwen; even als alle stroomen zün zij aan
de werking der algemeene natuurwetten onderworpen.
V Behalve rigting en vorm der openingen, tot nog toe
tusschen de banken bewaard, behoort men den toestand
l

·t