HomeDoorgraving van Holland op zijn smalstPagina 11

JPEG (Deze pagina), 711.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 13.78 MB

maw-. inw-- . ...--nml . A .~.,..-.,-..n..M.-.,;<;;n ,`. - . a _
i 9
vervangen in 1857. In 1861 vertoonen zieh verontrus-
tende verschijnselen in het overgeblevene, zonder dat op
eene andere plek de toestand is verbeterd.
In mijn oog pleit dit voor het aannemen van het denk-
beeld van doorgaande toenemende verzanding, in het
begin uiterst langzaam, maar in verdubbelde mate toene-
1 mende, zoo als ik straks zal trachten aan te toonen dat
in geschieden moest.
Behalve de vernaauwing en verondieping der gaten, is
{ de zandmassa van de banken belangrijk en naar het wes-
ten we naar het zuiden verder in zee gegaan, zoodat die
doorgangen langer en moeijeljjker zijn geworden, niet al-
leen, maar de verzande oppervlakte in zee hoogst be-
langrijk is. toegenomen. Geen één der uitgangen naar
zee die niet door een zoogenaamden drempel of ondiepte
l is afgezet - iets wat vroeger bij geen een zeegat wordt
aangewezen. De breedte van de reede zelve vermindert
ten gevolge der zuidwaartsehe uitbreiding van de banken
aan de Texelsehe kust, terwijl van het oosten van uit
si de Zuiderzee eene ondiepte steeds verder en verder de
plaats van de koopvaarders reede begint in te nemen. ‘ °
il De buitendrempel van het Sehulpengat is minder diep
en honderde ellen breeder geworden, - en de menigvul­
_ dig voorkomende gevallen van stooten aldaar waargeno-
men, de omstandigheid dat €€I1i_§/C’ZC6(Z€?? vaartuig slechts
Qmalen in de 24 uren die ondiepten kan overkomen.
j doen mij aan het Sehulpengat den naam van voldoende.
‘ ten eenenmale ontzeggen.
` Gaat men nu bij vergelijking met elders redeneren, men
stuit al terstond op de moeijeliljkheid, ééne haven, één
zeegat op te noemen, waar verzanding is ingetreden, welke
niet toenemend en doorloopend is geweest, tot aan de
extinetie. Buiten het Marsdiep bestond vroeger ten zui-
* De Bollen.
1